Moderní metody řízení kvality

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Táto práca je rešeršné spracovanie na tému: Moderné metódy riadenia kvality. V práci sú popísané základné a novšie nástroje riadenia kvality a vzájomné porovnanie ich uplatnenia počas životného cyklu produktu. Z tohto porovnania jasne vyplynulo, že základné nástroje sa sústredia viac na samotný proces výroby a definíciu procesu, zatiaľ čo novšie nástroje sa zameriavajú na plánovanie a návrh procesu, ktorý ešte nebol uvedený do praxe a snažia sa o čo najefektívnejšie procesy už od začiatku. V druhej časti sú popísané tri vybrané metódy diametrálne odlišné od predošlých. Kanban systém propagujúci štíhlosť podniku a znižovanie zásob v procese aj v sklade, 5S metóda zlepšujúca usporiadanie a prehľadnosť v podniku a na pracovisku a DMAIC metóda na riešenie komplexných problémov a plnenie požiadaviek zákazníka. V závere je zhodnotenie, že napriek vysokej použiteľnosti základných a novších nástrojov sú v niektorých prípadoch nepostačujúce a je potrebné použiť jednu z troch vybraných metód.
This bachelor thesis processes topic: Modern methods of quality management. Basic and newer tools of quality management are described in this work and mutual comparison of their use in products’ life cycle. The results were obvious: basic tools are more focused on process itself and measurement of actual process, whereas newer tools design, plan and create completely new process and making it as efficient as possible even before they are brought into practical use. The second part of thesis describes three chosen methods which are diametrically different from previous ones. Kanban, system supporting lean production idea and lowering quantity of storage in process and store room, 5S method is increasing orderliness and lucidity in whole production and on each workplace and DMAIC method is used for complex problem solving and fulfilling customers’ requirements. In the end is evaluation, that despite of high usability of basic and newer tools there are cases in which they fail and is necessary to use one of the three chosen methods.
Description
Citation
KADILÁK, T. Moderní metody řízení kvality [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Pernikář, CSc. (místopředseda) Ing. Radim Blecha, Ph.D. (člen) Ing. Luboš Kotek, Ph.D. (člen) doc. Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D. (člen) doc. Ing. Simeon Simeonov, CSc. (člen)
Date of acceptance
2013-06-10
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO