Zastřešení železničního nádraží

Abstract
Předmětem diplomové práce je navržení a posouzení zastřešení železničního nádraží v městě Brno. Nové dispoziční řešení zohledňuje stávající rozměry železničního nádraží. Půdorysné rozměry konstrukce jsou 76x205 m s maximální výškou 14,6 m. Hlavní nosnou část střešní konstrukce zastupuje vazník, který má tvar dvou oblouku. Vazník je příhradový. S osovou vzdáleností horního a dolního pásu 2,0 m a osou vzdáleností vazníků 6,0 m. Prostorová tuhost je zajišťují v příčném, i v podélném směru ztužidly, který jsou rozmístěny symetricky v obou směrech. Diplomová práce obsahuje statický výpočet vaznice, vazníku a spoje. Celá střešní konstrukce je pak opláštěna panely.
The subject of this bachelor thesis is the design and assessment of a railway station roofingin the city of Brno. The new layout solution takes into account the current dimensions of the railway station. Ground plan dimensions of the structure are 76x205 m with the maximum height of 14,6 m. The main load-bearing part of the roof structure is represented by a truss, which has the shape of an double arch. The truss is latticed. With an axial distance of the upper and the lower belt of 2.0 m and axial distance of the trusses of 6.0 m. Spatial rigidity is ensured in the transverse and longitudinal directions by stiffeners, which are distributed symmetrically. The diploma thesis contains a static calculation of purlins, truss and of joints. The whole roof structure is then clad with panels.
Description
Citation
KAŠPÍR, F. Zastřešení železničního nádraží [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc. (místopředseda) Ing. Jan Barnat, Ph.D. (člen) Ing. Michal Štrba, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jiří Kala, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Hrbáček (člen)
Date of acceptance
2023-02-01
Defence
Student v rámci obhajoby prezentoval zadání a hlavní výsledky své diplomové práce a vyjádřil se k připomínkám a dotazům oponenta. V následné diskuzi reagoval na dotazy členů zkušební komise k závěrečné práci: Jak by vypadal kombinační předpis pro ověření maximální tahové síly v podpoře? (Ing. Hrbáček) Vliv teploty na deformaci konstrukce a s tím související změna napětí v prutech konstrukce (prof. Ryjáček). Zahrnutí stabilitních účinků do výpočtu (Ing. Hrbáček) Přenos posouvajících sil v kotvení (Ing. Barnat) Návrh kotvení oblouků, ke kterým je připojeno příčné ztužidlo (Ing. Hrbáček) Vysvětlete postup montáže kotevního šroubu. (prof. Ryjáček) Přenos vodorovných sil v kotvení (Ing. Hrbáček) Stanovení tloušťky podložky u kotevního šroubu (Ing. Štrba) Zajištění přenosu posouvajících sil z patní desky do základu. (Ing. Barnat) Zkušební komise hodnotila obhajobu práce stupněm C/dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO