Klasifikační metody analýzy vrstvy nervových vláken na sítnici

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá klasifikací vrstvy nervových vláken na sínici. Pro klasifikaci jsou použita data získaná šesti různými metodami texturní analýzy. Každá metoda vypočítá ze vstupních obrazů vektor příznaků, který je pro danou skupinu charakteristický. Vlastní třídění je realizováno třemi algoritmy učení s učitelem a jedním algoritmem učení bez učitele. Jako první je otestován algoritmus Ho-Kashyap. Poté Bayessovský klasifikátor NDDF (Normal Density Discriminant Function) a pro třetí klasifikátor je použita metoda nejbližších sousedů (Nearest Neighbors) k-NN. Jako poslední je zde odzkoušen klasifikátor K-means, který pracuje na principu shlukové analýzy. Pro větší kompaktnost jsou použity tři metody výběru testovacích dat pro algoritmy učení s učitelem. Jsou to „Repeated random subsampling cross validation“, „K-fold cross validation“ a „Leave one out cross validation“. Všechny použité třídící algoritmy jsou nakonec porovnány podle výsledné chyby klasifikace.
This thesis is deal with classification for retinal nerve fibre layer. Texture features from six texture analysis methods are used for classification. All methods calculate feature vector from inputs images. This feature vector is characterized for every cluster (class). Classification is realized by three supervised learning algorithms and one unsupervised learning algorithm. The first testing algorithm is called Ho-Kashyap. The next is Bayess classifier NDDF (Normal Density Discriminant Function). The third is the Nearest Neighbor algorithm k-NN and the last tested classifier is algorithm K-means, which belongs to clustering. For better compactness of this thesis, three methods for selection of training patterns in supervised learning algorithms are implemented. The methods are based on Repeated Random Subsampling Cross Validation, K-Fold Cross Validation and Leave One Out Cross Validation algorithms. All algorithms are quantitatively compared in the sense of classication error evaluation.
Description
Citation
ZAPLETAL, P. Klasifikační metody analýzy vrstvy nervových vláken na sítnici [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínské a ekologické inženýrství
Comittee
doc. Ing. Aleš Drastich, CSc. (předseda) doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (místopředseda) Ing. Josef Halámek, CSc. (člen) doc. Ing. Jan Münz, CSc. (člen) doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. (člen) MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-08
Defence
Student prezentoval výsledky své diplomové práce. Komise byla seznámena s posudkem vedoucího práce a oponenta. Otázka oponenta byla zodpovězena. Do diskuze se zapojil Ing. Schwarz, Ing. Halámek.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO