Stavební vývoj Kamenné čtvrti v Brně

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-11-29
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Altmetrics
Abstract
Článek se zabývá vývojem stavby v bývalé dělnické kolonii Kamenná čtvrť v Brně. Vysvětluje pojem gentrifikace, přibližuje Kamennou čtvrť a její historii. Rozebírá počáteční výstavbu a její proměnu v průběhu let až po současnost. V závěru diskutuje nad možností vývoje výstavby v takovéto lokalitě, přičemž si nedává za cíl navrhnout přímé řešení ale poukázat na možné směrování vývoje. Použitými metodami byly výzkum historie, kvalitativní sociologický průzkum použitím výzkumné techniky vedení rozhovorů a dotazníkového šetření.
The article describes the development of the construction in former workers' colony Kamenná čtvrť in Brno. It explains the concept of gentrification, describes Kamenná čtvrť and its history. It analyzes the initial construction and its transformation over the years to the present. In the end, it discusses the possibility of development of construction in this type of locality, while it does not aim to propose direct solution but to point out possible direction of development. The methods used were history research, qualitative sociological research using the interview technique and questionnaire survey.
Description
Citation
Juniorstav 2022 – sborník příspěvků, s. 115-120. ISBN 978-80-86433-76-9.
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Collections
Citace PRO