Sledování exprese fytoestrogenů do mléka a mléčných výrobků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
P
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Fytoestrogeny jsou v posledních letech velice intenzivně studovány, protože vykazují rozličné farmakologické účinky na zdraví člověka. Bylo např. prokázáno, že fytoestrogeny snižují riziko výskytu některých typů rakoviny (prsu, prostaty nebo střeva), působí v organismu jako antioxidanty a ovlivňují aktivitu některých enzymů. Kromě toho byla prokázána také řada pozitivních účinků sójových fytoestrogenů na zdravotní stav žen v menopauze, jako je např. snížení rizika kardiovaskulárních onemocnění aterosklerózy nebo osteoporózy. Různě technologicky upravené sójové boby jsou významnou součástí krmných dávek zvláště pro vysokoprodukční dojnice, protože jsou cenným zdrojem energie a vysoce kvalitního proteinu i přes jejich možný negativní vliv na reprodukční procesy. Fytoestrogeny přijaté v krmné dávce jsou v bachoru dojnic hydrolyzovány a spolu s jejich metabolity jsou v tenkém střevě vstřebávány do krve. Z těla pak mohou být vyloučeny především močí nebo mlékem. Z tohoto pohledu se kravské mléko může stát zdrojem fytoestrogenních látek, především ekvolu v humánní výživě. Naproti tomuto, některé výsledky výzkumu poukazují na možná potenciální rizika spojená s příjmem fytoestrogenních látek v potravě na zdravotní stav člověka. U některých věkových (kojenci a malé děti) a skupinových (vegetariáni) kategorií může být příjem fytoestrogenů v potravě nežádoucí. Podle názoru většiny odborníků příznivý vliv na lidské zdraví převažuje nad možnými riziky. Přesto však rizika spojená s příjmem fytoestrogenních látek v potravinách není možné přehlížet, a proto fytoestrogeny zůstávají i nadále aktuálním problémem na poli vědeckého výzkumu.
Phytoestrogens are very intensively studied in recent years because they show different pharmacological effects on human health. For example, it was demonstrated that phytoestrogens reduce the risk of certain cancers (breast, prostate or colon), act as antioxidants in the body and affect the activity of certain enzymes. In addition, also it was demonstrated number of positive effects of soybean phytoestrogens on the health status of women in the menopause, such as reducing the risk of atherosclerotic cardiovascular disease or osteoporosis. Various technologically processed soy beans are important part of the feed rations mainly for high-lactating dairy cows, because they are a valuable source of the energy and high-quality protein, despite their negative effect on reproductive performance. Phytoestrogens consumed from the feed rations are hydrolyzed in the rumen of dairy cow and together with their metabolites are absorbed in the small intestine into the blood. They can be excreted from the body in urine or milk. From this perspective, cow's milk may become a source of phytoestrogens substances, especially equol in the human nutrition. On the other hand, some research results suggest possible potential risks associated with phytoestrogens intake in the diet on human health. At the some age (infants and young children) and group (vegetarians) categories may be dietary intake of phytoestrogens undiserable. According to most experts, a beneficial effect on human health prevail the potential risks. However, the risks associated with phytoestrogens intake in food can not be ignored and therefore phytoestrogens are still actual problem in the field of scientific research.
Description
Citation
WATZKOVÁ, J. Sledování exprese fytoestrogenů do mléka a mléčných výrobků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Potravinářská chemie
Comittee
prof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (předseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (člen) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (člen) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc., oponent (člen) prof. MVDr. Ing. Petr Doležal, CSc., oponent (člen)
Date of acceptance
2014-06-09
Defence
Předseda komise prof. Šimko představil doktorandku a předal jí slovo. Proběhla cca 20 minutová powerpointová prezentace, ve které doktorandka shrnula nejpodstatnější výsledky své práce.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO