Brno Connectivity / Brno Democratic City

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Město. Hlavní centrum všeho lidského dění, v jehož architektuře se odráží um a vyspělost obyvatel a hodnoty společnosti, ve které vzniklo. Existuje nespočet přístupů a teorií, jak by správné město mělo vypadat a fungovat. Jan Gehl napsal: „Dobré město se v mnohém podobá dobrému večírku: hosté zůstávají, protože se baví.“ Je to ovšem tak prosté? A co nám brání užívat si našeho města a bavit se v jeho ulicích? Ve své diplomové práci jsem se rozhodla podívat na téma městského prostoru z trochu jiného úhlu, než je tomu zvykem a skrz potenciál malých zásahů se pokusit podpořit život mezi budovami.
City. The main centre of all human activity, whose architecture reflects the art and maturity of its inhabitants and the values of the society in which it was founded. There are countless approaches and theories on how a proper city should look and function. Jan Gehl wrote: "A good city is in many ways like a good party: the guests stay because they are having fun." But is it as simple as that? And what keeps us from enjoying our city and having fun in its streets? In my master thesis I decided to look at the subject of urban space from a slightly different angle than usual, and through the potential of small interventions to try to encourage life between buildings.
Description
Citation
JIRKŮ, A. Brno Connectivity / Brno Democratic City [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Josef Chybík, CSc. (předseda) Ing. arch. Zdeněk Hirnšal (člen) Ing. arch. Lenka Kropšová (člen) Ing. arch. Kateřina Dokoupilová Pazderková, Ph.D. (člen) Ing. arch. Petr Bureš (člen)
Date of acceptance
2023-05-23
Defence
Průběh obhajoby: 9:51 – začátek prezentace Studentka prezentuje připravenou prezentaci na televizoru. 10:10 – konec samostatné prezentace a předčtení posudků Studentka rozvádí otázky oponenta a uvádí, jak iniciovala majitele parcel k dalším krokům. Porotu tím viditelně zaujala. Profesor Chybík nabízí studentce časopis UUR k reálné publikaci závěrů práce. Studentka dále vysvětluje, proč nepokračoval projekt dále na ulici Celní. Architekt Hirnšal navrhuje mluvit pouze o jednom ze zpracovaných území a studentka si vybírá třídu Kap. Jaroše. Diskuse pokračuje o provozu na třídě Kap. Jaroše. Architektka Dokoupilová začíná diskuzi na téma, co by se mohlo v prostoru dále odehrávat. Paní architektka Kropšová chválí výběry místa, ale kritizuje práci se zelení. Profesor Chybík ukončuje diskusi a studentka odchází na chodbu. Komise sděluje studentce, že práce byla úspěšně obhájena.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO