Vylepšení procesu projektového řízení ve firmě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zabývá analýzou projektového řízení ve firmě a k tomu využívá řadu nástrojů pro zachycení stavu tamní situace. Cílem analýzy je vytvoření teoretického výstupu, který slouží jako potřebný základ pro návrh vylepšení. Navrhována vylepšení jsou zpracována za použití standardních nástrojů projektového řízení a poskytují stručné a úplné shrnutí, které popisuje vylepšení v dostatečné míře, aby je bylo možné implementovat.
The thesis deals with an analysis of project management in industry and utilizes a variety of methods to strategically describe its contemporary situation. The aim of the analysis is to provide a theoretical background that serves as the foundation for a proposal for improvements. The proposed solution is conducted with the usage of standardized project management tools and delivers a concise and a comprehensive summary that outlines the improvements in sufficient detail for them to be implemented.
Description
Citation
ALBRECHT, R. Vylepšení procesu projektového řízení ve firmě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Informační management
Comittee
doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Sedlák (člen) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen)
Date of acceptance
2020-07-16
Defence
Otázky vedoucího diplomové práce: Jaký další postup byste navrhoval po zavedení vašich návrhů do firmy? Na co by se firma po té měla zaměřit. Opovězeno Otázky oponenta diplomové práce: Proč bylo softwarového nástroje využito pouze pro zpracování časové analýzy projektu (konkrétně pro konstrukci Ganttova diagramu) a ne také pro zpracování zdrojové a nákladové analýzy projektu? Odpovězeno Z jakých podkladů jste vycházel při odhadech nákladů spojených s opatřeními pro minimalizaci rizik (viz tabulka 9, str. 62)? Odpovězeno Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. Vysvětlete jednotky pravděpodobnosti, které jste uvedl ve vašich tabulkách? Odpovězeno Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D.,MSc Z jakých faktorů vychází silné a slabé stránky (příležitosti a hrozby) prostředí firmy, které jste uvedl ve Vaší diplomové práci? Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO