Funkce profesního diskurzu ve vědě a technice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Teoretická část této práce se komplexně zabývá různými aspekty analýzy diskurzu, zahrnujícími definice diskurzu, metodologie analýzy, situované významy, kohezi, koherenci a rozdíly mezi mluveným a psaným jazykem. Práce zdůrazňuje složitou povahu jazyka a zdůrazňuje, že efektivní komunikace přesahuje pouhou gramatickou přesnost. Zahrnuje porozumění kontextu, uplatňování pragmatických strategií a obratné používání různých řečových aktů k dosažení přesných komunikačních cílů. Práce dále zkoumá pojem řečových aktů, jejich rozmanité typy a jejich mnohostranné funkce v rámci různých jazykových stylů, zejména v oblasti vědy a techniky a populárně naučného stylu. V následujícím segmentu práce se studie hlouběji zabývá konkrétními řečovými akty, které se běžně vyskytují v oblasti angličtiny v elektrotechnice. Jedná se o tyto řečové akty: explikace, exemplifikace, hodnocení, argumentace, definování, vyvození závěru a kritika. Co se týče praktické části práce, analyzuje příklady technických a humanitních textů, které odpovídají různým řečovým aktům, jež byly zkoumány v teoretické části.
The theoretical segment of this thesis delves comprehensively into various facets of discourse analysis, encompassing discourse definitions, analysis methodologies, situated meanings, cohesion, coherence, and distinctions between spoken and written language. The thesis highlights the intricate nature of language, spotlighting that effective communication surpasses mere grammatical accuracy. It entails an understanding of context, the application of pragmatic strategies, and the adept use of assorted speech acts to achieve precise communicative objectives. Moreover, the thesis explores the concept of speech acts, their diverse types, and their multifaceted functions within distinct language styles, particularly within science and technology and popular scientific style. In the following segment of the thesis, the study delves deeper into specific speech acts commonly found in the realm of English in Electrical Engineering. These speech acts are the following: explication, exemplification, evaluation, argumentation, defining, concluding, and critiquing. As for the practical part of the thesis, it analyzes examples of technical and humanities texts which correspond to different speech acts, which were examined in the theoretical part.
Description
Citation
KIS, M. Funkce profesního diskurzu ve vědě a technice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Angličtina v elektrotechnice a informatice
Comittee
doc. PhDr. Milena Krhutová, Ph.D. (předseda) Mgr. Bc. Magda Sučková, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Miroslav Kotásek, Ph.D. (člen) Mgr. Pavel Sedláček (člen)
Date of acceptance
2023-08-24
Defence
Student přednesl relativně zdařilou prezentaci své BP bez gramatických chyb, nicméně měl problem zodpovědět doplňující otázku vedoucí práce na explicitní vs. implicitní styl, i když ji nakonec s pomocí zodpověděl. Komise se proto po krátké rozpravě přiklonila k navrhované známce vedoucí práce i oponentky, tedy shodně D.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO