Společenské souvislosti kybernetické bezpečnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá společenským kontextem kybernetické bezpečnosti. Cílem bylo popsat, jak mohou různé bezpečnostní události nebo incidenty ovlivnit fungování společnosti na různých úrovních, jako jsou státní instituce, podniky, jednotlivci a právní souvislosti. Práce je rozdělena do čtyř částí. První kapitola popisuje, co je to kybernetická bezpečnost, dimenze kybernetické bezpečnosti, pět funkcí kybernetické bezpečnosti, proč je pro nás kybernetická bezpečnost důležitá, kdo je nepřítel, a zabývá se také historií kybernetické bezpečnosti. Druhá kapitola se zaměřuje na sociální sítě, sociální normy, jako jsou normy vznikající a dohodnuté, marketing sociálních médií a trendy. Třetí kapitola klasifikuje různé typy počítačových hrozeb a útoků a vysvětluje motivace a cíle hackerů a dopad kybernetických hrozeb. Poslední kapitola popisuje strategii kybernetické bezpečnosti na příkladu současné strategie EU.
This thesis deals with the social context of cybersecurity. The objective was to describe how different security events or incidents may affect the functioning of society at different levels, like state institutions, businesses, individuals, and legal contexts. The thesis is divided into four parts. The first chapter describes what cybersecurity is, the dimensions of cybersecurity, the five functions of cybersecurity, why cybersecurity is important for us, who is the enemy, and also deals with cybersecurity history. The second chapter focuses on social networks, social norms like emergent and agreed norms, social media marketing, and trends. The third chapter classifies different types of computer threats and attacks and explains hacker‘s motivations and objectives and the impact of cyberthreats. The last chapter describes cybersecurity strategy with the example of the current EU strategy.
Description
Citation
ABRAHAM, O. Společenské souvislosti kybernetické bezpečnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Angličtina v elektrotechnice a informatice
Comittee
prof. Ing. Vladislav Musil, CSc. (předseda) Mgr. Ing. Eva Ellederová, Ph.D. (člen) PhDr. Milan Smutný, Ph.D. (člen) PhDr. Bc. Dagmar Šťastná (místopředseda) Mgr. Petra Zmrzlá, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-13
Defence
Student přednesl velmi dobrou obhajobu své bakalářské práce a správně zodpověděl kladené otázky: 1. Which countries are the most vulnerable to cyber attacks? 2. Why do you think Brno University Hospital was hit by a cyberattack in 2020? Did they forget to take some of the precautions you mention in your thesis?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO