Konstrukční řešení vozidla pro odběr biologických vzorků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním řešením vozidla pro odběr biologických vzorků. Začátek práce je věnován vysvětlení důvodů pro stavbu tohoto vozidla a jsou uvedeny příklady dalších speciálních vozidel, která využívají lékaři nebo záchranáři. Další část práce se zabývá konstrukčním řešením. Nejprve je vybráno vozidlo, které bude sloužit jako platforma pro nástavbu a následně je popsána konstrukce nástavby. Dále je řešen interiér odběrového vozidla, aby obsahoval všechny prvky výbavy potřebné k efektivní práci doktorů vykonávajících odběry tkání. Nakonec je provedena pevnostní kontrola pomocného rámu vozidla, který slouží jako základ pro nástavbu. V závěru je konstrukce zhodnocena, jestli se podařilo dosáhnout všech požadavků daných v zadání a úvaha, co je třeba dále vyřešit pro vybudování odběrového vozidla.
This diploma thesis deals with the design of a vehicle for biological sampling. The beginning of the thesis is devoted to explaining the reasons for the construction of this vehicle and examples of other special vehicles used by paramedics or rescuers are given. The next part of the thesis deals with the design. First, the vehicle that will serve as the platform for the body is selected and then the design of the body is described. Next, the interior of the sampling vehicle is designed to contain all the equipment needed for the efficient work of the doctors performing tissue sampling. Finally, the strength of the auxiliary frame of the vehicle, which serves as the basis for the superstructure, is checked. In conclusion, the design is evaluated to see if all the requirements given in the brief have been achieved and consider what needs to be addressed further to build the biological sampling vehicle.
Description
Citation
OTÁHALÍK, P. Konstrukční řešení vozidla pro odběr biologických vzorků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Lubomír Klimeš, Ph.D. (místopředseda) Bauer Tomáš, Ing. (člen) Ing. Rudolf Franz, Ph.D. (člen) Ing. Radim Dundálek, Ph.D. (člen) Slovák Marek, Ing. (člen)
Date of acceptance
2023-06-20
Defence
Student seznámil komisi s výsledky závěrečné práce. Následně odpovídal na otázky oponenta. Otázky oponenta: 1) Vybavení nástavby bude vyžadovat napájení střídavým napětím 230 V. Jak bude řešeno? Bude vozidlo schopno autonomního provozu bez připojení na rozvodnou síť elektrického proudu? Hodnocení: Zodpovězeno 2) Kapitola 2.2.2 Hliníkové profily je psána nezvykle v minulém čase, což vede k dojmu, že už nástavba byla někde vyrobena nebo se s její výrobou začalo. Je tomu tak? Hodnocení: Zodpovězeno 3) Při simulační analýze celého pomocného rámu je použita funkce Remote Force, při analýze jednoho příčníku je však použito funkce Force. Tím do zatížení jednoho příčníku nejsou zahrnuty momenty, které vyvolává nástavba při zatížení odstředivou a brzdnou silou. Jak by bylo možno je do analýz zahrnout? Hodnocení: Zodpovězeno 4) Při výpočtové kontrole není uvažováno možné kmitání nástavby za jízdy. Jak by bylo možno k tomuto přistoupit? Hodnocení: Zodpovězeno 5) V analýzách není uvažováno cyklické zatížení a s tím spojená životnost. Jak by k tomu student přistoupil? Bylo by možné využit i data naměřená za jízdy obdobného vozidla? Hodnocení: Zodpovězeno Další otázky k závěrečné práci: 6) Dostanete pro konkrétní materiál přímo Wöhlerovu křivku? Hodnocení: Částečně zodpovězeno 7) V této nástavbě se předpokládá přeprava osob za jízdy? Hodnocení: Zodpovězeno 8) Jak by se dalo vyřešit upevnění vnitřního vybavení vozu a zamezení kmitaní za jízdy? Hodnocení: Zodpovězeno 9) Bude se tento projekt přímo realizovat? Hodnocení: Zodpovězeno 10) O tepelný komfort v kabině se v zimě i v létě stará klimatizační jednotka? Hodnocení: Zodpovězeno 11) Dalo by se využít i odpadního tepla ze spalovacího motoru? Hodnocení: Zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO