Pavilon F Základní školy ve Šlapanicích – stavebně technologický projekt

but.committeedoc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. - předseda, Ing. Adam Boháček - tajemník, Ing. Ing. Aleš Průcha - tajemník, Ing. Michal Král - člen, Ing. Rostislav Doubek - člen, Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. - člen, Ing. Mgr. Jiří Šlanhof, Ph.D. - člen, Ing. Jitka Vlčková, Ph.D. - člen,cs
but.defenceStudent představil komisi svou diplomovou práci na téma Pavilon F Základní školy ve Šlapanicích - stavebně technologický projekt. Student seznámil komisi s umístěním stavby a s jejím dispozičním a konstrukčním řešením. Student popsal finanční a časovou stránku stavby. Popsal časový plán zpracovaný v programu MS Project a také popsal položkový rozpočet. Student popsal svou koncepci návrhu zařízení staveniště pro spodní stavbu, horní hrubou stavbu a pro práce vnitřní a dokončovací. Představil zpracovaný technologický předpis a kontrolní a zkušební plán pro monolitické konstrukce. Ing. Jitka Vlčková, Ph.D.: Je zohlednění působící hluk na okolní zástavbu? Student odpovedl velmi dobře. Ing. Mgr. Jiří Šlanhof, Ph.D.: Proč je položka zdravotechnika dělena na jednotlivá podlaží? Student odpoveděl dobře. Ing. Rostislav Doubek: Jsou zohledněny dopravní trasy při dopravě zvedacího mechanizmu? Student odpoveděl velmi dobře. Ing. Michal Král: Uvažolval jste nějaká opatření z hlediska výskytu dětí? Student odpoveděl velmi dobře.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programStavební inženýrství – realizace stavebcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorNečasová, Barboracs
dc.contributor.authorBarák, Liborcs
dc.contributor.refereeVenkrbec, Václavcs
dc.date.accessioned2022-02-08T04:58:30Z
dc.date.available2022-02-08T04:58:30Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractTématem diplomové práce je zpracování stavebně technologického projektu pro Pavilon F základní školy ve Šlapanicích. Práce řeší technickou zprávu ke stavebně technologickému projektu, studii realizace hlavních technologických etap stavebního objektu, řešení širších dopravních vztahů s návrhem zásobování stavby, objektový časový a finanční plán, časový plán hlavního stavebního objektu, projekt zařízení staveniště, návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů pro vybrané technologické procesy, technologický předpis pro provádění monolitických konstrukcí, kontrolní a zkušební plán pro provádění monolitických konstrukcí, bilanci pracovníků a nasazení hlavních stavebních strojů a plán BOZP vybraných stavebních procesů. Dále je zpracován propočet stavby dle technickohospodářských ukazatelů, položkový rozpočet vybraných technologických procesů a výkresy bednění.cs
dc.description.abstractTheme of the diploma thesis is an elaboration of a building construction project for Pavilion F of the Elementary School in Šlapanice. This thesis deals with the engineering report for the construction technology project, the study of the implementation of the main technological stages of the building, solving broader transport relations with the design of the building supply, object time and financial plan, time schedule of the main construction object, project of the site facilities, design of the main construction machines and mechanisms for selected technological processes, technological regulation for the execution of monolithic constructions, control plan and test plan for the execution of monolithic constructions, the balance of workers and the deployment of main construction machinery and a health and safety plan for selected construction processes. In this diploma thesis, there are also construction calculation according to technological economic indicators, itemized budget of selected technological processes and formwork drawings.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationBARÁK, L. Pavilon F Základní školy ve Šlapanicích – stavebně technologický projekt [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.cs
dc.identifier.other141970cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/203837
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectdiplomová prácecs
dc.subjectzákladní školacs
dc.subjectželezobetoncs
dc.subjectzařízení staveništěcs
dc.subjectsituace stavbycs
dc.subjectstrojní sestavacs
dc.subjectstavebně technologický projektcs
dc.subjectkontrola kvalitycs
dc.subjectzkušební pláncs
dc.subjectpoložkový rozpočetcs
dc.subjectharmonogramcs
dc.subjectplán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)cs
dc.subjectdiploma thesisen
dc.subjectelementary schoolen
dc.subjectreinforced concreteen
dc.subjectsite facilitiesen
dc.subjectsituation of constructionen
dc.subjectmechanical assemblyen
dc.subjectbuilding construction projecten
dc.subjectquality controlen
dc.subjecttest planen
dc.subjectitemized budgeten
dc.subjecttime scheduleen
dc.subjectplan of Safety and Health protection during work (OSH)en
dc.titlePavilon F Základní školy ve Šlapanicích – stavebně technologický projektcs
dc.title.alternativePavilion F of the Elementary School in Šlapanice – Building Construction Projecten
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2022-02-02cs
dcterms.modified2022-02-07-18:03:55cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
sync.item.dbid141970en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.02.08 05:58:30en
sync.item.modts2022.02.08 04:17:51en
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení stavebcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 5
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
12.77 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
11.6 MB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-59110.pdf
Size:
77.47 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-59110.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-59049.pdf
Size:
149.14 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-59049.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_141970.html
Size:
1.46 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_141970.html
Collections