Pavilon F Základní školy ve Šlapanicích – stavebně technologický projekt

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tématem diplomové práce je zpracování stavebně technologického projektu pro Pavilon F základní školy ve Šlapanicích. Práce řeší technickou zprávu ke stavebně technologickému projektu, studii realizace hlavních technologických etap stavebního objektu, řešení širších dopravních vztahů s návrhem zásobování stavby, objektový časový a finanční plán, časový plán hlavního stavebního objektu, projekt zařízení staveniště, návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů pro vybrané technologické procesy, technologický předpis pro provádění monolitických konstrukcí, kontrolní a zkušební plán pro provádění monolitických konstrukcí, bilanci pracovníků a nasazení hlavních stavebních strojů a plán BOZP vybraných stavebních procesů. Dále je zpracován propočet stavby dle technickohospodářských ukazatelů, položkový rozpočet vybraných technologických procesů a výkresy bednění.
Theme of the diploma thesis is an elaboration of a building construction project for Pavilion F of the Elementary School in Šlapanice. This thesis deals with the engineering report for the construction technology project, the study of the implementation of the main technological stages of the building, solving broader transport relations with the design of the building supply, object time and financial plan, time schedule of the main construction object, project of the site facilities, design of the main construction machines and mechanisms for selected technological processes, technological regulation for the execution of monolithic constructions, control plan and test plan for the execution of monolithic constructions, the balance of workers and the deployment of main construction machinery and a health and safety plan for selected construction processes. In this diploma thesis, there are also construction calculation according to technological economic indicators, itemized budget of selected technological processes and formwork drawings.
Description
Citation
BARÁK, L. Pavilon F Základní školy ve Šlapanicích – stavebně technologický projekt [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. - předseda, Ing. Adam Boháček - tajemník, Ing. Ing. Aleš Průcha - tajemník, Ing. Michal Král - člen, Ing. Rostislav Doubek - člen, Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. - člen, Ing. Mgr. Jiří Šlanhof, Ph.D. - člen, Ing. Jitka Vlčková, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-02-02
Defence
Student představil komisi svou diplomovou práci na téma Pavilon F Základní školy ve Šlapanicích - stavebně technologický projekt. Student seznámil komisi s umístěním stavby a s jejím dispozičním a konstrukčním řešením. Student popsal finanční a časovou stránku stavby. Popsal časový plán zpracovaný v programu MS Project a také popsal položkový rozpočet. Student popsal svou koncepci návrhu zařízení staveniště pro spodní stavbu, horní hrubou stavbu a pro práce vnitřní a dokončovací. Představil zpracovaný technologický předpis a kontrolní a zkušební plán pro monolitické konstrukce. Ing. Jitka Vlčková, Ph.D.: Je zohlednění působící hluk na okolní zástavbu? Student odpovedl velmi dobře. Ing. Mgr. Jiří Šlanhof, Ph.D.: Proč je položka zdravotechnika dělena na jednotlivá podlaží? Student odpoveděl dobře. Ing. Rostislav Doubek: Jsou zohledněny dopravní trasy při dopravě zvedacího mechanizmu? Student odpoveděl velmi dobře. Ing. Michal Král: Uvažolval jste nějaká opatření z hlediska výskytu dětí? Student odpoveděl velmi dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO