Recyklace motorových vozidel

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Témou tejto bakalárskej práce je problematika recyklácie automobilov. Recyklácia je kľúčovou oblasťou životného cyklu automobilu, ktorá umožňuje opätovné využitie materiálov. Ďalším benefitom je minimalizovanie dopadu automobilu na životné prostredie. Spracovanie je nutné brať v úvahu už pri návrhu konštrukcie automobilu a pri výbere konštrukčného materiálu. Hlavným prostriedkom pre maximalizovanie recyklácie je legislatívny tlak v kombinácii so správnym výberom metódy spracovania. Práca sa zaoberá recykláciu automobilov s dôrazom na recykláciu jednotlivých komponentov. Po mechanickom spracovaní automobilu vzniká heterogénna zmes zvaná ASR, ktorej recyklácia a následné využitie je taktiež opísané. Práca taktiež obsahuje zhrnutie materiálov z hľadiska ich recyklácie a praktický postup procesu likvidácie automobilu z pohľadu občana.
The topic of this bachelor's thesis is the issue of car recycling. Recycling is a key area of the car's life cycle that allows materials to be reused. Another benefit is minimizing the car's impact on the environment. Processing must be already taken into account during the design of the car structure and when choosing the construction material. The main means for maximizing recycling is legislative pressure combined with the right choice of processing method. The work deals with the recycling of cars with an emphasis on the recycling of individual components. After the mechanical processing of the car, a heterogeneous mixture called ASR is created, the recycling and subsequent use of which is also described. The work also contains a summary of the materials from the point of view of their recycling and the practical procedure of the car disposal process from the citizen's point of view.
Description
Citation
BUNČO, Š. Recyklace motorových vozidel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (místopředseda) Ing. Kamil Řehák, Ph.D. (člen) Ing. Michal Janoušek, Ph.D. (člen) Ing. David Svída, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-12
Defence
Študent prezentoval skušobnej komisii svoju záverečnú prácu a zodpovedal tieto otázky oponenta: 1) V grafu na obrázku 4 máte uvedené procentuální složení materiálu ve vozidle. Guma je v grafu označena dvěma barvami. Je to chyba nebo to má důvod? 2) Jak autor vidí budoucnost v recyklaci v České a Slovenské republice. Následne odpovedal na otázky členov skušobnej komisie: 1) Koľko recyklačných centier je v ČR (pre jednotlivé úrovne recyklácie)? - Čiastočne zodpovedané 2) Ako je zaistená bezpečnosť pre recyklácii batérii? - Zodpovedané 3) Čo si predstavujete pod pojmom, ktorý ste uviedli, homogénna zmes? - Zodpovedané 4) Viete ako vyzerá katalyzátor, ako funguje? Keď sa zlisuje katalyzátor, ako sa z neho dostanú jednotlivé prvky? Koľko platiny je v katalyzátore (napr. v Škoda Fabia)? - Čiastočne zodpovedané 5) Koľko recyklovaných častí nájde uplatnenie v nových vozidlách? - Zodpovedané 6) Využívajú sa rozličné teploty topenia kovov pri recyklácii? - Zodpovedané
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO