Analýza svarových spojů po únavových zkouškách

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá analýzou svarových spojů po únavových zkouškách. V první části, literární rešerši, je rozebrána svařitelnost uhlíkových a nízkolegovaných ocelí společně s vlivem chemického složení na svařitelnost materiálů. Dále jsou v práci popsány oblasti svarového spoje, jejich mikrostruktura a mechanismy, které se v nich uplatňují. V části rešerše, která se věnuje vadám jsou popsány vady, které se mohou ve svarových spojích vyskytovat, čím jsou způsobeny a jak jim lze předejít. A poslední část literární rešerše se věnuje únavě materiálu, únavě svarových spojů a vlivu vad, svarového kovu a tepelně ovlivněné oblasti na únavu svarových spojů. V experimentální části bakalářské práce je popsán experimentální materiál, postup získání výsledků a jejich zhodnocení.
This bachelor thesis deals with analysis of welded joints after fatigue tests . The first part of this thesis, literary research, discusses weldability of carbon steels and low-alloy steels and effect of chemical composition on weldability of materials. Further there are zones of welded joints, their microstructure and mechanisms applied described in this thesis. There are defects occurring in welded joints and their common causes and remedies described in the part of literary research dealing with defects. And the final part of the literary research deals with material fatigue, fatigue of welded joints and effect of defects, fusion zone and heat-affected zone on the fatigue of welded joints. In the experimetal part of bachelor thesis there is described experimental material, results obtain process and discussion of results.
Description
Citation
KUČERA, O. Analýza svarových spojů po únavových zkouškách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Materiálové inženýrství
Comittee
doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc. (místopředseda) Ing. Lenka Klakurková, Ph.D. (člen) Ing. Martin Juliš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Klára Částková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-10
Defence
1) Vlastnní obhajoba závěrečné práce 2) Posudek vedoucího bakalářské práce 3) Posudek oponenta bakalářské práce 4) Odpovědi na dotazy oponenta 5) Popište detaily únavového zkoušení materiálů. Odpověděl uspokojivě. 6) Z jakého důvodu došlo ke korozi vzorků? Odpověděl uspokojivě. 7) Vysvětlete mikrostrukturu pozorovanou v tepelně ovlivněné oblasti. Odpověděl uspokojivě. 8) Jak bylo ověřeno chemické složení základního materiálu? Odpověděl uspokojivě.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO