Napjatostní, deformační a bezpečnostní analýza rámu tandémového jízdního kola

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této práce bylo posouzení bezpečnosti a poddajnosti konstrukce rámu tandemového kola využitím prosté pružnosti pomocí výpočtové deformační a napěťové analýzy. Po seznámení s materiálem a geometrií rámu dvojkola je úvodní část věnována teoretickému základu výpočtu, jako prutové předpoklady, definice prutu, mezní stavy, Castiglianova věta a Saint-Venantův princip. Před zahájením samotného analytického řešení se převedla daná prostorová úloha na rovinnou a provedlo se celkové zjednodušení výpočtového modelu. Výpočet se týkal dvou zátěžných stavů vzájemně se odlišujících způsobem namáhání tandemového rámu. U každého zátěžového módu bylo umožněno srovnání s numerickým přístupem MKP. Při analytickém výpočtu se využilo matematických softwarů Mathcad 14 a Maple 13. Kontrola numerickým řešením proběhla v programu ANSYS Workbench 14.5.
Purpose of this work was the evaluation safety and pliancy of the frame structure tandem bicycle using method of basic elasticity with the help of the deformation and stress analysis. After introduction material and geometry of the frame tandem bicycle introductory part is focused on theoretical basis of calculation like beam assumptions, definition the beam, limit states, Sentence of Castigliano and Saint Venant's Principle. Before commencement actual analytical solution the spatial task was transferred to plane task and used model was simplified. Calculation related to two load states differing by way of load of frame tandem bicycle. For each load modes comparison with numerical solution by FEM was enabled. Mathematical software like Mathcad 14 and Maple 13 were used to analytical calculation. Check was performed by numerical solution in program ANSYS Workbench 14.5.
Description
Citation
PROFOTA, M. Napjatostní, deformační a bezpečnostní analýza rámu tandémového jízdního kola [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Jiří Burša, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jana Horníková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Švancara, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D. (člen) Ing. Lubomír Houfek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Prášil (člen) doc. Ing. Tomáš Profant, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miloš Vlk, CSc. (člen)
Date of acceptance
2014-06-24
Defence
Diplomant prezentoval komisi svou bakalářskou práci a následně odpovídal na otázky oponenta a další otázky členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO