Hodnocení stability vybraných rostlinných olejů

No Thumbnail Available
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku stability vybraných rostlinných olejů, které jsou využívány v kosmetickém průmyslu. Stability osmi olejů bez přídavku aditiv byly stanovovány za pomoci diferenčního kompenzačního kalorimetru. V první fázi byly stanoveny teploty degradace olejů při různých rychlostech ohřevu, tedy neizotermické stability. Ty byly následně využity při výpočtu izotermických stabilit neboli tzv. indukčních period. Výpočet indukčních period byl proveden s využitím integrálních izokonverzních metod, v nichž byly použity čtyři různé teplotní funkce, přičemž jedna z teplotních funkcí vycházela z Arrheniovy rovnice a zbylé tři z tzv. ne-Arrheniovských funkcí. Porovnání indukčních period při standardních podmínkách ukázalo, že optimální teplotní funkcí pro výpočet stability olejů je jedna z ne-Arrheniovských funkcí v exponenciálním tvaru. Lze tedy konstatovat, že všechny oleje degradují podobným, když ne úplně stejným, mechanismem. Ze stanovených stabilit, které byly v řádech měsíců, vyplývá důležitost použití stabilizátorů a jiných aditiv při komerčním a technologickém využití rostlinných olejů.
This diploma thesis is focused on issues concerning the stability of selected vegetable oils which are used in cosmetic industry. The stability of eight oils without additives were determined by a differential scanning calorimeter. In the first phase, the temperatures of oil degradation were determined for different rates of heating, i.e. nonisothermal stabilities. They were consequetly used to calculate isothermal stabilities alias induction periods. The calculation of induction periods was completed by using integral isoconversional methods, which applied four different temperature functions. One of the temperature functions corresponded to Arrhenius equation while the others to non-Arrhenius functions. The confrontation of induction periods under standart conditions showed that an optimal temperature function to calculate oil stabilities is one of the non-Arrhenius functions in exponential form. We can state that all oils are degraded by similar, if not the same, mechanism. The specified stabilities, in periods of months, have proved the importance of using stabilizers and other additives in the commercial and technological use of vegetable oils.
Description
Citation
NĚMEČKOVÁ, L. Hodnocení stability vybraných rostlinných olejů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Spotřební chemie
Comittee
prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. Ing. Michal Čeppan, Ph.D. (místopředseda) prof. RNDr. Marie Kaplanová, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Kovařík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D. (člen) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen) prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc. (člen)
Date of acceptance
Defence
Lehocký - připomínka k výběru vzorků - co jsou to lipidy, v čem spočívá jejich degradace Čeppan - byly zjišťovány indukční periody jinými metodami, s literaturou? - jaká je stabilita studovaných olejů Kovařík - jak se odlišují Arheniovské závislosti od obecných - jak byla zjištěna distribuce matných kyselin Kaplanová - vysvětlete příčinu závislosti teploty degradace na rychlosti ohřevu Pekař - připomínka k chybě měření teploty (tab. 15), k jednotkám konstant teplotních funkcí Veselý - byly měřeny přírůstky hmotnosti při určování teploty degradace
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO