Problematika nakládání s dešťovými vodami z komunikací

Abstract
Zvyšováním intenzity dopravy na stávajících komunikacích, výstavba nových dálnic a rychlostních komunikací způsobuje větší znečištění povrchových vod látkami, které pocházejí z údržby cest a provozu vozidel. Proto jsou zařízení na úpravu těchto kontaminovaných vod jako např. odlučovače lehkých kapalin v dnešní době velmi aktuální. Předmětem této práce bylo testování možnosti zvýšení účinnosti mechanického odlučovače lehkých kapalin instalací různých typů vestaveb. Cílem bylo zjistit účinnost této konvenční technologie, která je energeticky a technicky nenáročná a její využitelnost pro předčištění (předúpravu) před případným dalším stupněm čištění.
Transportation has unfavorably influence on a quality of enviroment. Increase of traffic leads to construction of new motorways and to intensify the traffic on current comunications. A consequence is more polluted hard surfaces, when surface-wash contaminate soil, surface water and underground water. Devices for treating contamined water, such as oil-separators, are very actual in these days. The subject of this thesis was to test the possibilities of increasing effectiveness of mechanical separator for light liquids by installing various types of constructions. Target was to determine effectiveness of this conventional technology, which is energetically and technically simple and find out applicability for first step cleaning and further usage.
Description
Citation
OPRCHALOVÁ, M. Problematika nakládání s dešťovými vodami z komunikací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO