Znižovanie počtu úmrtí na cestách podľa EÚ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-07
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Akademické nakladatelství CERM
Altmetrics
Abstract
V novembri 2020 ubehlo presne 25 rokov odkedy si celý svet každoročne pripomína pamiatku obetí dopravných nehôd. Hoci patrí znižovanie počtu obetí na cestách medzi jednu z najvýznamnejších priorít politiky EÚ, za posledné tri roky došlo v tejto oblasti len k minimálnemu zlepšeniu. V júni 2019 prijala Európska komisia rámec politiky bezpečnosti cestnej premávky na obdobie 2021–2030 s cieľom naplnenia vízie nulovej úmrtnosti na cestách. Z pohľadu súdneho inžinierstva, ktoré sa venuje analýze príčin, vzniku a priebehu dopravných nehôd možno konštatovať, že politika bezpečnosti na cestách by mala byť už v základe zameraná na redukciu dopravných priestupkov, ktoré môžu pri nekontrolovanom náraste – bez náležitého odhaľovania, vyšetrovania, uloženia a vymožiteľnosti sankcií prerásť v neskoršom štádiu pri „nepoučiteľnom“ páchateľovi až do závažnejších dopravných situácií s fatálnymi následkami. Príspevok sa zaoberá smernicou o cezhraničnej výmene informácií, ktorá sa javí ako účinný nástroj prevencie dopravných priestupkov cezhraničného rozsahu.
In November 2020, exactly 25 years have passed since the whole world commemorates the victims of traffic accidents every year. Although reducing road deaths is one of the top priorities of EU policy, there has been minimal improvement in this area over the last three years. In June 2019, the European Commission adopted a road safety policy framework for the period 2021–2030 in order to fulfill the vision of zero road mortality. From the point of view of forensic engineering, which deals with the analysis of the causes, occurrence and course of traffic accidents, it can be stated that road safety policy should be focused on reducing traffic offenses that can increase uncontrolled – without proper detection, investigation, storage and the enforceability of sanctions to grow at a later stage in the case of an “unteachable” offender to more serious traffic situations with fatal consequences. The paper deals with the Directive on the cross-border exchange of information, which appears to be an effective tool for the prevention of cross-border traffic offenses.
Description
Citation
Soudní inženýrství. 2021. vol. 32, č. 2, s. 2-8. ISSN 1211-443X
www.sinz.cz
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Akademické nakladatelství CERM
Collections
Citace PRO