Koncept smart-meteringu pro domácnost

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá smart-meteringem domácnosti. Úvod práce se věnuje přiblížení dané problematiky. Následně je vysvětlen princip fungování chytré zásuvky a možnosti propojení chytrých zásuvek s obnovitelnými zdroji. V další části práce je provedena zevrubná rešerše stávajících chytrých systému v České republice i zahraničí. V praktické části práce byly změřeny a zhodnoceny 3 komerční chytré zásuvky. Poslední částí práce je návrh konceptu chytré zásuvky založené na mikročipu ADE7753. Následně je podrobně popsána realizace měřícího zařízení.
This bachelor thesis deals with smart metering of home. The introduction of the thesis deals with the approach of this issue. It then explains the principle of smart socket operation and the possibility of linking smart sockets with renewable sources. In the next part of the thesis there is a thorough search of existing smart systems in the Czech Republic and abroad. In the practical part, 3 commercial smart sockets were measured and evaluated. The last part is the creation of the concept of smart socket-based on microchip ADE7753. Subsequently, the implementation of the measuring device is detaily described.
Description
Citation
KOLOUCH, P. Koncept smart-meteringu pro domácnost [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
doc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D. (předseda) Ing. Petr Procházka, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc. (člen) Ing. Petr Huták, Ph.D. (člen) Ing. Jan Knobloch, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Veselka, CSc. (člen)
Date of acceptance
2017-06-20
Defence
Student uvedl náplň teoretické části práce na téma „Koncept smart-meteringu pro domácnost“, popovídal o principu chytré zásuvky, uvedl možné způsoby provedení i již stávající „konkurenční“ systémy. Z praktické části prezentoval měření těchto konkurenčních systémů, věnoval se hlavně vyhodnocení chyb měření, ale i jiných vlastností. Po té se věnoval své vlastní práci, kde představil svoji vlastní koncepci. Otázky oponenta byly zodpovězeny v prezentaci. Dle názoru oponenta, komise i studenta samotného nesplnil všechny body zadání.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO