Pevnostní návrh rámové konstrukce lisu a stanovení poddajnosti v místě silového zatížení.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce je zaměřená na výpočet rovinného rámu používaného pro hydraulické lisy. Teoretický základ pro výpočet je uveden v první části této práce. V druhé části je proveden výpočet konkrétní úlohy formulované v zadání bakalářské práce. Jako výpočtový model rámu jsme použili rovinný rám se dvěma příčníky. Zatížení je interpretováno osamělými silami působícími na příčníky. Celý výpočet využívá Castiglianovy věty jako prostředku pro určení neznámých parametrů z deformačních podmínek. Výpočet uvažuje ohybovou energii napjatosti. V další části výpočtu uvažujeme pro srovnání i energii napjatosti od posouvajících a normálových sil. Souřadnici polohy zatížení lze měnit libovolně. Konečné výsledky práce tvoří návrh konkrétního rámu a posouzení poddajnosti tohoto rámu. Výpočet byl proveden v softwaru MAPLE 11.
The bachelor's thesis is intent on the calculation of a plane frame which is used for hydraulic press. The theoretical basis for the calculation is mentioned in the first part of this thesis. The calculation of a concrete exercise according to the task set in the bachelor's thesis is in the second part. As a frame model we used a plane frame with two crossbeams. The load on the plane frame is interpreted by solitary forces which work upon the crossbeams. The calculation uses the Castiglian's theorem to specify the unknown parameters from deformation conditions. The calculation considers flexion energy of tensity. In the next part of the calculation, we consider the energy of tensity caused by vertical and normal shear for comparison. Coordinates of the load position can be changed at will. The final results of the thesis are a concrete frame proposal and an examination of pliability of the frame. The calculation was carried out in MAPLE 11 software.
Description
Citation
DOBEŠ, M. Pevnostní návrh rámové konstrukce lisu a stanovení poddajnosti v místě silového zatížení. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
Ing. Jaroslav Kovařík (předseda) prof. Ing. Jiří Burša, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lubomír Junek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Florian, CSc. (člen) doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Krejsa, Ph.D. (člen) doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Švancara, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-23
Defence
Diplmonat prezentoval během deseti minut svoji bakalářskou práci a nsledně odpověděl na všechny otázky opnenta i členů komise
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO