Technická řešení Formule SAE v zemích mimo USA

No Thumbnail Available
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Technická řešení Formule Student v zemích mimo USA. Bakalářská práce bakalářského studia 3. Ročník, školní rok 2008/2009, studijní skupina 3D/31. FSI VUT v Brně, Ústav automobilního a dopravního inženýrství, odbor Dopravní a manipulační technika, listopad 2008. Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru Dopravní a manipulační technika předkládá návrh práce Technická řešení Formule Student v zemích mimo USA. Náplní práce je zpracovat přehled nejdůležitějších technických předpisů a souvisejících technických řešení současných soutěžních vozidel, uvést dostupné příklady řešení důležitých konstrukční částí, vyslovit se k možnosti využití inženýrských přístupů při vývoji vozidel, včetně měření a testování, připravit dostupný přehled konstrukční řešení význačných závodních týmů .
Formula SAE Technical Solutions except in Countries Except USA. Bachelor's work of bachelor's studies of 3rd year. Academic year 2008/2009, study group 3B/31. Brno university of Technology, Faculty of mechanical engineering (BUT FME), institute of automotive and traffic engineering, department of Transportation and Manipulation device. November 2008. This project which has been elaborated in frame of bachelor’s studies department of Automotive engineering is submitting the project of Technical sollutions Formule Student in the country except for USA. Filling work is elaborate summary of most important technical recipes and contextual technical solution contemporary competition vehicles, show in accessible example solution important constructional part, express to possibilities usage engineering admission on vehicle development, including measurement and testing, prepare accessible summary of constructional solving distinguished racing teams
Description
Citation
BITTNER, I. Technická řešení Formule SAE v zemích mimo USA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (předseda) doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. (místopředseda) Ing. David Kollhammer, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D. (člen) prof. Ing. František Bauer, CSc. (člen)
Date of acceptance
2009-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO