Hydrodynamická spojka

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce pojednává v první části o hydrodynamické spojce a to hlavně o její konstrukci a popisu funkce. Ve druhé části této diplomové práce je řešen vliv změny konstrukce hydrodynamické spojky na přenášený kroutící moment. Změny v konstrukci jsou dány změnou počtu lopatek a změnou hodnoty spáry mezi turbínovým a čerpadlovým kolem. Nakonec je řešena úprava v konstrukci hydrodynamické spojky za cílem zvýšení přenášeného kroutícího momentu a zhodnoceny silové účinky na tuto hydrodynamickou spojku.
This diploma´s thesis deals in the first part with hydrodynamic coupling, mainly on her construction and function description. In the second part of this diploma´s thesis is solved influence construction changes of the hydrodynamic coupling to the transmitted torque. Changes in the construction are determined by changing the number of blades and changing the value gap between the turbine and pump round. Finally, construction change is solved of the hydrodynamic coupling to increase the transmitted torque and force effects are evaluated on the hydrodynamic coupling.
Description
Citation
VAVRLA, Z. Hydrodynamická spojka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Fluidní inženýrství
Comittee
prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. (předseda) prof. Ing. František Pochylý, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., dr. h. c. (člen) doc. Ing. Miloslav Haluza, CSc. (člen) doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Franc, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Zavadil (člen)
Date of acceptance
2013-06-17
Defence
Student seznámil komisi s obsahem své diplomové práce na téma Metoda hraničních vířivých elementů pro 2D proudění kapalin v průběhu cca 10 min. Následně byla komise obeznámena s obsahem posudků vedoucího práce a oponentským posudek. Oponent ve svém posudku uvedl několik připomínek a doplňujících otázek, které student v rámci prezentace práce odpověděl. Následovala rozprava, do které se zapojili všichni členové komise. V rámci obecné rozpravy zazněly následující dotazy: 1. Počet prvků v modelované spáře? 2. Křivka závislosti krouticiho momentu na velikosti mezery, a její tendence vývoje? 3. Okrajové podmínky pro CFD výpočet? 4. Vliv pohybu dvou rotujících mříží z hlediska dynamiky stroje? 5. Vliv počtu lopatek na přenášený krouticí moment? Trend vývoje křivky a zjednodušující předpoklady? Na položené dotazy student odpověděl a míra úspěšnosti a spokojenosti komise s odpověďmi se odráží v celkovém hodnocení obhajoby diplomové práce.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO