Konec dobrý, všechno dobré: Architektura paliativní péče

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Může architektura ulehčit odchod lidem i jejich blízkým a odstranit, či alespoň zmírnit stigmatizaci a tabuizaci smrti? Cílem této práce je koncipování ideálního prostoru pro paliativní péči. Snahou není navrhnout další hospic, či domov pro seniory, kterých již bylo navrženo a postaveno více méně dostatečné množství (viz Analytická část). Úkolem, který jsem si vytyčila, bylo pojmout tento prostor na základě jeho širokého kontextu, zaměřit se na správné urbanistické umístění, provozní náplň, vztahy k okolí i mezi sebou, propojení, otevření, ... ale i na samotnou myšlenku smrti, odcházení a loučení. Téma paliativní péče je velice komplexní a celospolečenské, což se promítá do vlastního návrhu, který představuje nový model architektury paliativní péče. Centrum paliativní péče.
Can architecture ease the departure of people and their loved ones and remove or at least alleviate the stigmatization and taboo of death? The aim of this work is to design an ideal space for palliative care. The aim is not to design another hospice, or home for the elderly people, which has been designed and built more or less enough (see Analytical section). The task I set out was to accommodate this space on the basis of its broad context, to focus on the right urban location, operational content, relationships with and around, linking, opening, ... but also the very idea of death, leaving parting. The theme of palliative care is very complex and societal, which is reflected in its own design, which represents a new model of palliative care architecture. Palliative Care Center.
Description
Citation
VÍTKOVÁ, K. Konec dobrý, všechno dobré: Architektura paliativní péče [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D. (předseda) Ing. arch. Tomáš Pejpek (člen) Ing. arch. MgA. Lukáš Blažek (člen) Ing. arch. Dušan Vostrejž (člen) doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-05-27
Defence
Studentka představila svou diplomovou práci Byly přečteny posudky vedoucího diplomové práce a oponenta - Studentka zodpověděla dotazy oponenta Proběhla reakce komise na představení projektu (otázky a připomínky) - Komise nemá k práci zásadních připomínek - Dotazován je architektonický charakter návrhu, kvalita dispozičního řešení a provozní schéma Diskuze nad projektem bez přítomnosti studenta Studentce bylo komisí oznámeno úspěšné obhájení diplomové práce
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO