Použití asynchronních generátorů dvojitě napájených pro přečerpávací vodní elektrárnu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá použitím dvojitě napájeného asynchronního generátoru u přečerpávacích vodních elektráren. Nejprve je v práci rozebrán princip a výhody tohoto generátoru a jeho výhodné vlastnosti při použití u PVE. Následně je provedena rešerše použití DFIG u PVE ve světě a zjištění parametrů těchto PVE a výhod plynoucích z použití DFIG. Dále je popsána problematika použití těchto generátorů u současných a plánovaných PVE v ČR. V této souvislosti jsou v práci zmíněny plánované lokality pro novou výstavbu PVE v ČR. A následně na konkrétním příkladu ze zahraničí je popsáno, s jakými okolnostmi je nutné počítat při rekonstrukci stávajících PVE.
This bachelor’s thesis deals with the use of a double fed induction machine for pumped storage power plants. Firstly, the thesis describes principles and advantages of this generator and its beneficial properties when used with PSP. Subsequently, the use of DFIG in PVE in the world is researched and the parameters of these PSP and benefits of using DFIG are identified. Furthermore, the issue of using these generators in current and planned PSP in the Czech Republic is descibed. is further assessed. In this context, planned sites for the new construction of PSP in the Czech Republic are mentioned in the bachelor’s work. And then, on the specific example from abroad, it is descibed which circumstances must be taken into account when reconstructing of existing PSP.
Description
Citation
CUDRÁK, M. Použití asynchronních generátorů dvojitě napájených pro přečerpávací vodní elektrárnu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Petr Toman, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karel Katovský, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Radil, Ph.D. (člen) doc. Ing. David Topolánek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-06-23
Defence
Student prezentoval komisi řešení a výsledky své práce Použití asynchronních generátorů dvojitě napájených pro přečerpávací vodní elektrárnu. Vedoucí práce Ing. Radil a oponent Ing. Paar seznámili komisi se zněním posudků. Na otázku z posudku oponenta student správně reagoval. Doc. Toman se dotázal na srovnání nákladů synchronního stroje a DFIG, student otázku pohotově zodpověděl. Ing. Topolánek se dotázal na výhody použití DFIG, student otázku zodpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO