Optimalizace hydroenergetického využití VD Jesenice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem této diplomové práce je návrh optimalizace využití hydroenergetického potenciálu vodního díla Jesenice. V rámci této práce byly zpracovány dvě návrhové varianty možného řešení malé vodní elektrárny, zahrnující hydraulické a hydrotechnické výpočty a výkresovou dokumentaci na úrovni studie proveditelnosti. V závěrečné části jsou shrnuty výsledky a uvedena doporučení pro další postup projektu malé vodní elektrárny Jesenice.
The objective of this thesis is a design of optimization of hydropower utilization for Jesenice reservoir. Two possible solutions of a new small hydroelectric power plant were presented in this thesis including hydraulic and hydrotechnical calculations and project documentation at level of feasibility study. The final part summarizes the results and gives the recommendations for the further project of the reconstruction of the small hydro power plant Jesenice.
Description
Citation
FAJT, M. Optimalizace hydroenergetického využití VD Jesenice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
prof. Ing. Peter Dušička, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. - místopředseda, Ing. Stanislav Kotaška - tajemník, Ing. Pavel Svatoš - člen, prof. Ing. Jaromír Říha, CSc. - člen, doc. Ing. Aleš Dráb, Ph.D. - člen, Ing. Iva Jelínková - člen, Ing. Jiří Hodák, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2020-01-29
Defence
Student seznámil komisi s obsahem své diplomové práce. Po přečtení posudků vedoucího a oponenta práce student odpověděl na dotazy uvedené v posudcích. V rámci rozpravy byly položeny studentovi následující dotazy: -Jaký je účel vodního díla Jesenice? / student odpověděl -Kdo vám doporučil vertikální Kapalnovu turbínu? Nevznikají zde pulsace/kavitace? Jaký počet otáček za minutu má oběžné kolo turbíny? / student odpověděl -Brutto a čistý spád čím je způsobena tak velká ztráta u maxima a minima? Sanační průtok 0.56 m3/s navrhujete turbínu která by měla pokrýt tyto průtoky, měl jste diagram turbíny? Bude zde velice malá účinnost sanačních průtoků. / student odpověděl -Kolenový průtokoměr znáte? Proč jste navrhoval kolmé koleno? / student odpověděl -Česle na odbočce v potrubí?Jak byste je osadil?Jak byste je čistil? / student odpověděl - Má nádrž Jesenice hygienické pásmo ochrany? / student odpověděl - Jakou návratnost má investice do opravy této elektrárny v těchto variantách? / student odpověděl Student odpověděl na všechny uvedené dotazy.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO