Průmyslová pekárna Herold

Abstract
Cílem bakalářské práce bylo navrhnout novostavbu průmyslové pekárny pro společnost Herold Brno. Projekt vychází z architektonické studie, zpracované v rámci předmětu AG035 Ateliér architektonické tvorby v 3. ročníku bakalářského studia. Pozemek, určený pro návrh, se nachází v Brně, v katastrálním území Horních Heršpic. Jedná se o průmyslovou část města, okolní zástavba je z velké části tvořena halovými objekty (výrobní haly, velkosklady), směrem k centru je obytná zástavba a stavby občanské vybavenosti. Parcela je momentálně evidována jako brownfield a je určena k zástavbě pro výrobu. Pozemek je napojen na ulici K Terminálu, je v mírně svažitém terénu. Navržený objekt navazuje svým tvarovým řešením na lichoběžníkový tvar pozemku. Objekt tvoří tři vzájemně propojené hmoty, každá z nich plní jinou funkci. V první z nich se nachází vstupní část, prodejna pečiva, šatny a hygienická zařízení pro zaměstnance, na ni je uložena druhá hmota, která má mírně převýšený tvar, zde se nachází administrativa, v zadní části pozemku je třetí – největší hmota, ve kterém se nachází výrobní hala, prostory pro skladování a expedici. Celý objekt má industriální charakter, který vychází z charakteru a účelu stavby. Hlavním materiálem je beton, který je použitý v interiéru, i v exteriéru. Fasáda je tvořena pohledovým betonem, v interiéru je použita betonová stěrka. Monolitická hmota je přerušena černými kovovými prvky, jako jsou rámy oken nebo zábradlí, a odlehčená prosklenými plochami. Důležitým prvkem je také venkovní atrium, navržené mezi výrobní a vstupní části, které má zajistit větší kvalitu pracovního prostředí pro zaměstnance výroby. Před vstupem do objektu se nachází exteriérové schodiště a bezbariérová rampa. Celý objekt je řešen bezbariérově.
The aim of this bachelor thesis was to design a new industrial bakery for the company Herold Brno. The project is based on an architectural study elaborated in the subject AG035 - Architecture design studio V. - in the third semester of the bachelor's study. The plot designated for the project is located in Brno, in the cadastral area Horní Heršpice. This is an industrial district of the city. The surrounding buildings consist mainly of storage and production halls, toward the center there is a residential buildings and civic amenities. The assigned parcel is currently registered as a brownfield and is intended for production development. The plot is connected to the street „K Terminálu“ and is located in a slightly sloping area. The form of the building is based on the trapezoidal shape of the plot. The designed object consists of three interlocking forms, each of them performs a different function. In first cubic form is placed an entrance hall, a bakery shop, sanitary facilities and lockery rooms for a bakery staff. The second elevated form is placed on the first one and includes administrative promises. In the third and largest form there is a production hall, expedition and storage facilities. The design has industrial character, which is based on the purpose of the object. The main material is concrete, which is used in both – the exterior and interior. The facade is made of exposed concrete, in the interior is used concrete design plaster. The monolithic concrete mass is discontinued by black metal elements, such as window frames or railing, and is lightened by glass segment. An important element is the outdoor atrium, which is located between the production hall and the entrance part, which improve the working environment for employees. Before entering the building there is a barrier-free ramp and exterior stairs. The whole building is barrier-free.
Description
Citation
KRĘŽELOKOVÁ, T. Průmyslová pekárna Herold [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura pozemních staveb
Comittee
doc. Ing. Jan Pěnčík, Ph.D. - předseda, doc. Ing. arch. Juraj Dulenčín, Ph.D. - místopředseda, MgA. Václav Kočí, Ph.D. - tajemník, Ing. arch. Jan Májek, Ph.D. - člen, Ing. Jan Helis - člen, Ing. Tomáš Petříček, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2021-06-07
Defence
Studentka představila v krátké prezentaci svou bakalářskou práci reagovala na dotazy k prezentaci a k posudkům - důvod dvojich nosných sloupů - průběh původního a upraveného terenu - označení dvěšří leve prave - chybi osy sloupů a patek - založení stavby - duvod navrržené dilatační spáry - způsob odvedení srážkové vody - velikost retenční nádrže reaovala v diuskudi nad projektovou dokumentaci: - bezpečnost pohybu po střeše objektu - údržba atd - odvod vody z venkovního atria - typ schosdiště a jeho uložení - řešeni založení stavby - jeho provedení - provedení betonových stěn - řešení výtahové šachty - architektonický detail - kročejová instalace - popis navrhovaných základových patek - komplikované konstrukční řešení stavby - pohyb zaměstanců po budově a sanita - architektonický detail - způsob uchycení a kotvení madla schoditě - ergonomie tvaru madla Studentka reagovala upsokojivě na všechny otázky a připomínky
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO