Black Carbon and Its Effect on Carbon Sequestration in Soil

Abstract
The properties of black carbon (BC) are described very differently in the literature, even when determined by the same methodological procedure. To clarify this discrepancy, BC was investigated in the clay Cambisols of southern Bohemia, Czech Republic, in groups of soils with lower and higher deposition of its atmospheric fallout. The BC determination was performed according to a modified method of Kuhlbusch and Crutzen (1995). The amount of the free light fraction, the occluded light fraction of soil organic matter and its ratio, the amount of heavy soil fraction DF, and its soil organic matter DFOM were determined. Other soil characteristics were identified. It was found that there are two very different types of BC in soils. Historical BC from biomass fires, and new, anthropogenic, from the furnace and transport fumes. Historical BC has a significant effect on the organic matter of the heavy soil fraction, on the ratio of the free and occluded soil organic matter fraction, and the number of water-resistant soil aggregates. Anthropogenic BC does not have this effect. Because this form of BC is not significantly stabilized by the colloidal mineral fraction, it is necessary to take general data on BC's high stability and resistance to mineralization in the soil with circumspection.
Vlastnosti černého uhlíku (BC) jsou v literatuře popsány velmi odlišně, i když jsou stanoveny stejným metodickým postupem. Pro objasnění tohoto rozporu byl BC zkoumán v jílových kambizemích jižních Čech, České republiky, ve skupinách půd s nižší a vyšší depozicí jeho atmosférického spadu. Stanovení BC bylo provedeno podle upravené metody Kuhlbusch a Crutzen (1995). Bylo stanoveno množství volné lehké frakce, okludovaná lehká frakce půdní organické hmoty a její poměr, množství těžké půdní frakce DF a její půdní organická hmota DFOM. Byly zjištěny další půdní charakteristiky. Bylo zjištěno, že v půdách existují dva velmi odlišné typy BC. Historické BC z požárů biomasy a nové, antropogenní, z pecí a transportních výparů. Historická BC má významný vliv na organickou hmotu těžké půdní frakce, na poměr volné a okludované půdní organické hmoty a počet vodovzdorných půdních agregátů. Antropogenní BC tento efekt nemá. Protože tato forma BC není významně stabilizována koloidní minerální frakcí, je nutné brát obecné údaje o vysoké stabilitě a odolnosti BC vůči mineralizaci v půdě s rozvahou.
Description
Citation
Agronomy. 2021, vol. 11, issue 11, p. 1-15.
https://www.mdpi.com/2073-4395/11/11/2261
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO