Měřící trať pro zkoušky servopohonu regulačního ventilu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem bakalářské práce je navržení měřící a regulační trati pro zkoušky servopohonu, zvolení vhodné volby jemné a přesné regulace impulsního oleje a navržení vhodné armatury pro udržení konstantního tlaku přepouštěcího oleje. Dále navrhnout vhodný typ čerpadla pro dodávku pracovního oleje. Ověřit výpočtem vhodnost volby daných armatur a vytipovat tyto prvky dostupné na trhu v ČR. Navržení vhodného zařízení pro detekci zdvihu vřetene a tlaku impulzního oleje a to tak aby bylo možné výsledky vyhodnocovat a zaznamenávat elektronicky na výstupu PC. Vpracovat popis průběhu měření, výsledku měření a oprav daných servopohonů.
The aim of this bachelor´s thesis is projecting a metering and regulating run for servo-actuator test, choosing a suitable choice of the soft and accurate regulation of pulsing oil and projecting a suitable armature for holding an constant pressure of an overflow oil. Further to project a suitable kind of pump for supply of operative oil. To verify by calculation of an fitness of a choice of a given armature and choose these elements, which are accessible on Czech market. A projecting of a suitable machine for a detection of lifting of a spindle and a pressure of an impulsive oil to be able to analyze a results and electronically note on a PC output. To draw up a description of process soft measuring and correction of a given servo-actuator.
Description
Citation
HŘEBÍČEK, M. Měřící trať pro zkoušky servopohonu regulačního ventilu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Energetika, procesy a ekologie
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc. (předseda) doc.Ing. Jaroslav Krbek, CSc. (místopředseda) doc.Ing. Bohumil Polesný, CSc. (člen) Ing. Vladimír Kohout (člen) Ing. Stanislav Kraml (člen) Ing. Jaroslav Šťáva (člen)
Date of acceptance
2009-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO