Vliv nanočástic na polymerní řetězce v roztoku.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Vysoký měrný povrch použitých nanočástic a jejich srovnatelná velikost s polymerními řetězci jsou nejdůležitějšími vlastnostmi plniva při přípravě suspenzí nenewtonovského charakteru. Takové struktury mají při různých koncentracích zásadní vliv na reologické chování roztoku polymeru v rozpouštědle. Se zvyšujícím se objemovým zlomkem nanoplniva se vyskytuje u rozpuštěných elastomerů pseudoplastické až dilatantní chování. Diplomová práce studuje vliv koncentrace různých elastomerů (SBR a SEBS kopolymery) a nanoplniva (hydrofobní nanosilika) v roztoku cyklohexanu na reologické vlastnosti.
High surface area of used nanoparticles and their comparable size with polymer chains, are the most important characteristics of fillers in the preparation of non-Newtonian suspensions. Such structures at different concentrations have major influence on the rheological behavior of polymer solution in solvent. With increasing volume fraction of nanofiller, there is pseudoplastic or dilatant behavior present in the dissolved elastomers. Diploma thesis studies the influence of the concentration of different elastomers (SBR and SEBS copolymers) and nanofiller (hydrophobic nanosilica) in suspension, of rheological properties.
Description
Citation
BAYER, A. Vliv nanočástic na polymerní řetězce v roztoku. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
Comittee
prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Dr. Ing. Martin Palou (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen)
Date of acceptance
2016-06-01
Defence
Diplomant prezentoval výsledky své diplomové práce průměrným způsobem za využití přiměřených grafických prostředků. Dotazy oponentky zodpověděl správně a úplně. V diskuzi se členy komise prokázal dobrou znalost studované problematiky.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO