Ceny a náklady v likvidační fázi životního cyklu stavby

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem práce je vymezit základní pojmy používané při demolicích, postupy a technologie, které jsou využívány při odstraňování staveb. Tato práce dále popisuje současnou praxi při demoličních projektech a cenotvorbu demolic. Na základě realizovaných projektů je zpracována analýza cen a nákladů v likvidační fázi životního cyklu stavby a provedeno srovnání s ceníkovými cenami.
The aim of the thesis is to define basic concepts used in demolition projects, procedures and technologies that are used in the removal of buildings. This work also describes current situation in demolition projects and pricing demolition. Based on the realized projects, was made an analysis of prices and costs in the liquidation phase of the construction life cycle and compared with the list prices.
Description
Citation
SMOLINSKÁ, R. Ceny a náklady v likvidační fázi životního cyklu stavby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management stavebnictví
Comittee
doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. - předseda, Ing. Eva Vítková, Ph.D. - místopředseda, Ing. Svatopluk Pelčák - tajemník, Bc. Anděla Švecová - tajemník, JUDr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph.D. - člen, Ing. et Ing. Dušan Chovanec, Ph.D. - člen, PhDr. Dana Linkeschová, CSc. - člen, Ing. Petr Aigel, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2020-01-28
Defence
Studentka seznámila členy státní zkušební komise se svou závěrečnou prací, jejíž hlavní náplní bylo ceny a náklady v likvidační fázi životního cyklu stavby. Závěrečnou práci obhajovala na dobré úrovni vyžadované pro mgr. práce. Z jejího přednesu bylo patrné, že k úkolům, které řešila, přistupovala dobře. Na otázky členů komise odpověděla na dobré úrovni. Rovněž na doplňkové otázky od oponenta závěrečné práce odpověděla dobře. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že studentka svou závěrečnou práci obhájila na dobré požadované úrovni.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO