Autocentrum VW Group

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce zabývající se dokumentací pro DSP a DPS novostavby autocentra Volkswagen group. Práce vychází z dříve vypracované studie v předmětu AG33. Navrhovaná stavba se nachází v městské části Brno-Zábrdovice. Pozemek se nachází na převážně rovinatém pozemku mezi ulicemi Cejl, Jana Svobody, Husovická a na východní straně pozemek vymezuje řeka Svitava. Objekt autocentra se skládá ze čtyř nadzemních stavebních objektů, vzájemně dilatovaných, které vyhovují požadavkům provozu autocentra. Mezi ty patří prezentace, prodej a servis automobilů včetně příslušenství čtyř značek sdružených ve skupině VW. Objekty jsou nepodsklepené, jednopodlažní-halového typu. Výjimku tvoří pouze kanceláře v showroomu umístěné ve druhém nadzemním podlaží, které tak dělí převýšený prostor. Konstrukční systém je shodný pro všechny objekty. Skládá se z ocelové skeletové konstrukce s podélnými vazníky. Ztužení je docíleno tuhou stropní deskou ve spojení s ocelovými táhly a s železobetonovými ztužujícími stěnami. Objekty jsou založeny na železobetonových patkách v kombinaci s vrtanými pilotami a provázáním s betonovými pasy. Svislé konstrukce jsou tvořeny ocelovými sloupy, železobetonovými stěnami, opláštěním z Kingspan panelů a skleněného fasádního systému Schüco. Vodorovné konstrukce tvoří ocelové přímé příhradové vazníky, nosné trapézové plechy spřažené s betonovou vrstvou a válcované IPE nosníky. Zastřešení objektů je tvořeno jednoplášťovými plochými střechami, odvodněnými vnitřními svody. V showroomu jsou svody skryty uvnitř ocelových sloupů, které jsou opláštěné nerezovým plechem s leštěným povrchem. Celistvost čtyř objektů v jeden celek je docílen opakováním stejných pohledových prvků a naopak čitelnost jednotlivých staveb je zřejmá gradací jednotlivých hmot a jejich jasným rozdělením obslužnou chodbou, jakožto samostatným stavebním objektem.
The bachelor thesis deals with the new building of Car centre VW group. Earlier study in the subject AG33 gave form to the following bachelor´s thesis which further develops the study into level of Building permission design and Documentation for execution of the project. The designed building is situated in district Brno-Zábrdovice. The plot is situated on mostly flat land between the streets Cejl, Jana Svobody, Husovická and on the eastern side plot defines the river Svitava. The object of car centre consists of four buildings volumes which are mutually dilatated and meet the requirements of the operations of car centre. It includes presentation, sales, servicing cars Škoda, Volkswagen, Seat, Audi. The buildings are designed as a single storey steel assembled hall. An exception is only the offices of administration in the showroom located on the second floor, which divides the space. The construction system is the same for all objects. It consist of a prefabricated steel frame structure with longitudinal trusses. The bracing is achieved by a rigid ceiling slab in conjunction with steel rods and reinforced concrete shear walls. The structures is based on simple foundation pads combined with drilling piles and interconnection with strips all from reinforced concrete. Vertical structures consist of steel columns, shear concrete walls, Kingspan panelings and the Schüco glass facade system. Horizontal structures consist of steel straight trusses, bearing trapezoidal sheets coupled with a concrete layer and rolled IPE beams. The roofing of the buildings are designed as warm, non-walkable flat roofs, drained by internal rainwater drainages. In the showroom pipes are hidden inside steel colums that are covered with stainless steel sheets with polished surfaces. The integrity of four objects in one unit is achieved by repeating the same visual elements and on the contrary the readability of individual buildings is evident by gradation of individual volumes and their clear
Description
Citation
VELFL, M. Autocentrum VW Group [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura pozemních staveb
Comittee
Date of acceptance
2018-06-05
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO