Vliv provozních podmínek na hluk tramvaje v reálném provozu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce zkoumá vliv povětrnostních podmínek na kvílivý hluk produkovaný kontaktem kola s temenem kolejnice. Povětrnostními podmínkami se zde rozumí vlhkost vzduchu, teplota vzduchu a přítomnost deště. Dále práce porovnává konkrétní tramvaje z hlediska jejich tendence produkovat kvílivý hluk a také dle parametrů produkovaného hluku. Datové soubory použité v analýze pocházejí z období jednoho měsíce ze stacionárního modulu umístěného v blízkosti traťového oblouku v tramvajové smyčce Brno-Komín. Grafické závislosti, které jsou výstupem práce, popisují klesající tendenci průměrné hladiny hluku v závislosti na vlhkosti a stoupající tendenci průměrné hladiny hluku v závislosti na teplotě. Také ukazují výraznou redukci výskytu kvílivého hluku během deště. Z hlediska porovnání tramvají nejčastěji produkuje kvílivý hluk tramvaj č. 1713 a to v 86 % případů. Zároveň má i jedny z nejvyšších hodnot všech parametrů hluku. Závěry zjištěné touto prací mohou pomoci objasnit proměnlivé chování kvílivého hluku a také mohou sloužit pro identifikaci konkrétních hlučných tramvají.
The bachelor's thesis investigates the influence of weather conditions on the squeal noise produced by the contact of the wheel with the top of the rail. Weather conditions are defined here as humidity, air temperature and the presence of rain. The thesis also compares specific trams in terms of their propensity to produce squeal noise and the parameters of the noise produced. The data sets used in the analysis come from a one-month period from a stationary module located near the track curve in the Brno-Komín tram loop. The graphical dependencies, which are the result of the work, describe a decreasing tendency of the average noise level depending on the humidity and an increasing tendency of the average noise level depending on the temperature. They also show a significant reduction in the occurrence of squeal noise during rain. As far as the tram comparisons are concerned, tram no. 1713 produces the most squeal noise, in fact in 86% of the cases. It also has one of the highest values of all noise parameters. The results of this work can help to explain the variable behaviour of squeal noise and can also be used to identify specific noisy trams.
Description
Citation
LOUNEK, K. Vliv provozních podmínek na hluk tramvaje v reálném provozu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D. (předseda) doc. Ing. David Nečas, Ph.D. (místopředseda) Ing. David Škaroupka, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Čípek, Ph.D. (člen) Ing. Milan Omasta, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-16
Defence
Student prezentoval výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky oponenta: 1) Jak by se změnily výsledky (např. na Obr. 5.6) pokud by byla namísto relativní vlhkosti použita absolutní vlhkost? Je dle Vašeho názoru dominantnější vliv teploty nebo vlhkosti na hladinu kvílivého hluku a dobu jeho trvání? - zodpovězeno 2) V rešeršní části práce jsou zmíněny povlaky kol a kolejnic. Uveďte jejich příklady a místa použití. - zodpovězeno dr.Škaroupka - Jak jste posuzoval vliv teploty a vlhkosti na hlučnost tramvají? - zodpovězeno dr.Omasta - Když prší, tak hluk klesá, ale když je vzdušná vlhkost, tak se hlučnost zvyšuje - čím si to vysvětlujete? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO