Adaptivní kmitočtový filtr

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této práce je navrhnout filtr typu dolní propust 5. řádu s Butterworthovou aproximací v pásmu přeladitelnosti 10 – 100 kHz, pokud to bude možné, tak dosáhnout i vyšších mezních kmitočtů. Porovnat dva typické představitele kmitočtových filtrů kaskádní a nekaskádní syntézy z hlediska přesnosti aproximační funkce, citlivosti na tolerance hodnot prvků, počet prvků (hlavně OZ) a realizovatelnost, především možnost elektronického přelaďování v zadaném kmitočtovém pásmu. Na základě těchto podmínek bude vybrán jeden návrh, který bude realizován. Dále bude nutné zvážit možnosti elektronického přelaďování a vybrat pro něj vhodný prvek, navrhnout uživatelské řízení změny mezního kmitočtu fm pomocí klávesnice + LCD a řídicí aplikace na PC. Pro tento hardware bude naprogramován odpovídající řídicí software. Na závěr této práce bude zkonstruováno odpovídající zařízení, které splní výše uvedené požadavky a bude podrobeno laboratornímu měření, na kterém se ověří jeho funkce. Konstrukční náležitosti realizovaného zařízení jsou uvedeny v příloze na konci práce. Na CD jsou k dispozici veškeré materiály, které při diplomové práci vznikly nebo se jí bezprostředně týkají.
The aim of this work is to design a filter of the type low–pass of order 5th with Butterworth’s approximation in the range of over-tuning 10 – 100 kHz and if it will be possible so! achieve even higher marginal frequencies. To compare two typical representatives of the frequency filters cascading and non-cascading synthesis from the viewpoint the accuracy of an! approximation function, sensitivity to the tolerance values of components, number of the components (mainly OZ) and viability, especially the possibility of electronic over-tuning in selected frequency range. On the basis of these conditions will be chosen one design, which will be realized later. Further it will be necessary to consider the possibilities of electronic over-tuning and to choose for this over-tuning suitable component, to design user management changes of marginal frequency fm by the help of keyboard + LCD and control application on the PC. For this hardware will be programmed appropriate control software. At the end of this work will be constructed appropriate device, which fullfils requirements written above and will be subjected to the laboratory measurements that verify function of this device. The constructional details of the filter are presented in the enclosure at the end of this work. At the CD are available all materials, which were created during the master’s thesis or which are necessarily concerned.
Description
Citation
KŘÍŽ, P. Adaptivní kmitočtový filtr [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Stanislav Hanus, CSc. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Láčík, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Kubíček, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Petržela, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Šebesta, Ph.D. (člen) doc. Ing. Oldřich Ondráček, CSc. (člen) doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-09
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů komise. Otázky členů komise: doc. Ondráček: Co je na uvedeném filtru adaptivního? Proč je typu BP a ne PP? Ing. Petržela: Jaká je horní mez přelaďování?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO