Hodnotenie vybraných faktorov kvality vnútorného prostredia v LEED certifikovanej administratívnej budove

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-11-29
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Altmetrics
Abstract
The presented paper deals with the assessment of the indoor environmental quality (IEQ) in the selected offices of the newly built LEED certified administrative building. The IEQ assessment consisted of monitoring selected IEQ risk factors and a questionnaire survey. The results of IEQ monitoring showed that the monitored offices meet the required legislative and LEED limits. The presence of occupants and cleaning activities have the greatest impact on IEQ in the monitored offices. The users themselves evaluate the IEQ in the offices of this administrative building positively. Overall, the results obtained show that the offices of the relevant administrative building provide a healthy and comfortable indoor environment that does not significantly disrupt the occupant's work performance.
Prezentovaný príspevok sa zaoberá hodnotením kvality vnútorného prostredia (IEQ) vo vytypovaných kanceláriách novopostavenej LEED certifikovanej administratívnej budovy. Hodnotenie IEQ spočívalo v monitoringu vybraných rizikových IEQ faktorov a dotazníkového prieskumu. Výsledky monitoringu faktorov IEQ ukázali, že monitorované kancelárie spĺňajú požadované legislatívne a LEED limity. Na IEQ v monitorovaných kanceláriách najviac vplýva prítomnosť užívateľov a upratovacie práce. Samotní užívatelia hodnotia IEQ v kanceláriách tejto administratívnej budovy pozitívne. Zo získaných výsledkov celkovo vyplýva, že kancelárie príslušnej administratívnej budovy poskytujú užívateľom zdravé a komfortné vnútorné prostredie, ktoré výrazne nenarúša ich pracovný výkon.
Description
Citation
Juniorstav 2022 – sborník příspěvků, s. 704-711. ISBN 978-80-86433-76-9.
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Collections
Citace PRO