Inovace lyžařského výcviku pro mateřskou školu Horní Bečva

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. Teoretická část je věnována metodice lyžování, charakteristice lyžařského kurzu, zabývá se dále psychomotorickým vývojem dětí předškolního věku. Praktická část je zaměřena na inovaci kurzu pro děti z mateřské školy Horní Bečva, která postupně probíhá již od roku 2011. Jsou zde popsány kroky sestavení rozpočtu a kalkulace nákladů spojených s realizací lyžařského kurzu. Další fáze inovace, která je předmětem této práce, zahrnuje zvýšení kvalifikace instruktorů a rozšíření náplně lyžařského kurzu tak, aby mohl být nabízen mateřským školám v okolních obcích a městech. Cílem práce tedy bylo připravit postup této fáze inovace tak, aby mohla být realizována v sezóně 2013/2014.
The work is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part is devoted to the methodology skiing, ski characteristics of the course, psychomotor development of children of preschool age. The practical part is focused on innovation courses for children from kindergarten Horní Bečva, which gradually has been running since 2011. There are described the steps budgeting and costing related to the implementation ski course. The next phase of innovation, which is the subject of this work involves increasing the qualifications of instructors and extension ski course content so that it can be offered nursery schools in the surrounding villages and towns. The aim of this work was to prepare the stage innovation process so that it can be implemented in the season 2013/2014.
Description
Citation
PROROKOVÁ, J. Inovace lyžařského výcviku pro mateřskou školu Horní Bečva [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management v tělesné kultuře
Comittee
prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen)
Date of acceptance
2013-06-13
Defence
Otázky vedoucího bakalářské práce: Odpovězeno Otázky oponenta bakalářské práce: Odpovězeno Otázka: Ing. Radek Doskočil, Ph.D. Jak návrhy souvisí s provedenou analýzou? Odpovězeno Otázka: Ing. Karel Doubravský, Ph.D. Proč jste k analýze použila pouze 3 otázky (č. 5, 7 a 9). Dotazník pro děti byl také vyhodnocován? Odpovězeno Otázka: Ing. Josef Veselý, CSc. Příležitost "rozšíření vyučovacích metod" - opravdu toto považujete za příležitost? Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO