Revitalizace vodního režimu povodí Leskavy se zapojením do územního systému ekologické stability

but.committeeprof. Ing. Kamila Hlavčová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc. (místopředseda) Ing. Petr Janál, Ph.D. (člen) Ing. Karel Hrich, Ph.D. (člen) Ing. Eva Hyánková, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent představl svou diplomovou práci. V úvodu se věnoval historií úprav vodních toků, ekologickéhmu hodnocení vodních toků a základními možnostmi zlepšení jejich stavu. Student představil zájmovou lokalit a také konkrétní návrhy opatření. Podstatou bylo vytvoření nového méné kapacitního koryta se soustavami tůní. Na závěr bylo zhodnocení revializačních opatření z hlediska hydromorfologické kvality vodního toku. Následně byla predčítána hodnocení vedoucí práce a oponenta. Student reagoval na uvedené dotazy. Vysvětlil pojem mělké stružky, a také kontext iinformací ohledně podzemních vod.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programStavební inženýrství – vodní hospodářství a vodní stavbycs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorHyánková, Evacs
dc.contributor.authorČihák, Pavelcs
dc.contributor.refereeVěra,, Hubačíkovács
dc.date.accessioned2023-02-01T08:54:52Z
dc.date.available2023-02-01T08:54:52Z
dc.date.created2023cs
dc.description.abstractTato práce je zaměřena na zlepšení současného stavu vybraného vodního toku s využitím přírodě blízkých opatření a následným začleněním do Územního systému ekologické stability. V teoretické části autor shrnuje způsoby hodnocení stavů vodních toků a dále se věnuje problematice revitalizací vodních útvarů, mimo jiné i z pohledu obnovy zásob vody v krajině. Následně byl vybrán konkrétní vodní tok, a tok Leskava protékající jižní částí města Brna. K vyhodnocení hydromorfologické kvality vodního útvaru byla zvolena metodika HEM 2014, následně byly vytipovány lokality vhodné k revitalizačním zásahům a zároveň k doplnění prvků územního systému ekologické stability v současném územním plánu města Brna. Výstupem práce je podrobný popis navržených úprav včetně výkresové dokumentace a následné vyhodnocení současného stavu a stavu po úpravě.cs
dc.description.abstractThis work focuses on the improvement of the current state of the selected watercourse with the use of nature-friendly measures and subsequent integration into the Territorial Ecological Stability System. In the theoretical part, the author summarizes the methods of assessing the status of watercourses and furthermore deals with the issue of revitalization of water bodies, among others from the perspective of restoring water reserves in the landscape. Subsequently, a specific watercourse was selected, namely the Leskava stream flowing through the southern part of Brno. To evaluate the hydromorphological quality of the water body, the HEM 2014 methodology was chosen, and subsequently sites suitable for revitalisation interventions were identified, as well as for the addition of elements of the territorial system of ecological stability in the current Brno city plan. The output of the work is a detailed description of the proposed modifications including drawings and subsequent evaluation of the current state and the state after the modification.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationČIHÁK, P. Revitalizace vodního režimu povodí Leskavy se zapojením do územního systému ekologické stability [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.cs
dc.identifier.other143659cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/208875
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVodní tok Hydromorfologická kvalita Hydroekologický monitoring Revitalizacecs
dc.subjectWatercourse Hydromorphology quality Hydroecological monitoring Revitalisationen
dc.titleRevitalizace vodního režimu povodí Leskavy se zapojením do územního systému ekologické stabilitycs
dc.title.alternativeRevitalisation of the water regime of the Leskava river basin with integration into the territorial system of ecological stabilityen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2023-01-31cs
dcterms.modified2023-01-31-15:23:48cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
sync.item.dbid143659en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2023.02.01 09:54:52en
sync.item.modts2023.02.01 08:15:18en
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajinycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 5
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
7.01 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
24.31 MB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-Cihak_revit_Leskava.pdf
Size:
91.9 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-Cihak_revit_Leskava.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-DP_Cihak.pdf
Size:
100.77 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-DP_Cihak.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_143659.html
Size:
1.51 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_143659.html
Collections