Revitalizace vodního režimu povodí Leskavy se zapojením do územního systému ekologické stability

Abstract
Tato práce je zaměřena na zlepšení současného stavu vybraného vodního toku s využitím přírodě blízkých opatření a následným začleněním do Územního systému ekologické stability. V teoretické části autor shrnuje způsoby hodnocení stavů vodních toků a dále se věnuje problematice revitalizací vodních útvarů, mimo jiné i z pohledu obnovy zásob vody v krajině. Následně byl vybrán konkrétní vodní tok, a tok Leskava protékající jižní částí města Brna. K vyhodnocení hydromorfologické kvality vodního útvaru byla zvolena metodika HEM 2014, následně byly vytipovány lokality vhodné k revitalizačním zásahům a zároveň k doplnění prvků územního systému ekologické stability v současném územním plánu města Brna. Výstupem práce je podrobný popis navržených úprav včetně výkresové dokumentace a následné vyhodnocení současného stavu a stavu po úpravě.
This work focuses on the improvement of the current state of the selected watercourse with the use of nature-friendly measures and subsequent integration into the Territorial Ecological Stability System. In the theoretical part, the author summarizes the methods of assessing the status of watercourses and furthermore deals with the issue of revitalization of water bodies, among others from the perspective of restoring water reserves in the landscape. Subsequently, a specific watercourse was selected, namely the Leskava stream flowing through the southern part of Brno. To evaluate the hydromorphological quality of the water body, the HEM 2014 methodology was chosen, and subsequently sites suitable for revitalisation interventions were identified, as well as for the addition of elements of the territorial system of ecological stability in the current Brno city plan. The output of the work is a detailed description of the proposed modifications including drawings and subsequent evaluation of the current state and the state after the modification.
Description
Citation
ČIHÁK, P. Revitalizace vodního režimu povodí Leskavy se zapojením do územního systému ekologické stability [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Kamila Hlavčová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc. (místopředseda) Ing. Petr Janál, Ph.D. (člen) Ing. Karel Hrich, Ph.D. (člen) Ing. Eva Hyánková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-01-31
Defence
Student představl svou diplomovou práci. V úvodu se věnoval historií úprav vodních toků, ekologickéhmu hodnocení vodních toků a základními možnostmi zlepšení jejich stavu. Student představil zájmovou lokalit a také konkrétní návrhy opatření. Podstatou bylo vytvoření nového méné kapacitního koryta se soustavami tůní. Na závěr bylo zhodnocení revializačních opatření z hlediska hydromorfologické kvality vodního toku. Následně byla predčítána hodnocení vedoucí práce a oponenta. Student reagoval na uvedené dotazy. Vysvětlil pojem mělké stružky, a také kontext iinformací ohledně podzemních vod.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO