Rekonstrukce městského objektu

Abstract
Diplomová práca sa zaoberá rekonštrukciou mestského objektu. Práca sa skladá z diagnostickej a projekčnej časti. Cieľom diagnostickej časti je zameranie súčasného stavu objektu a vykonanie skúšok pevnosti muriva. Cieľom projekčnej časti je spracovanie nameraných údajov, návrh orientačnej dispozície v 3. nadzemnom podlaží a návrh nového krovu a posúdenie vybraných nosných konštrukcií. Výstupom práce sú výkresy objektu, protokoly o vykonaných skúškach a statický výpočet.
This masters thesis deals with the reconstruction of an urban building. The work consists of a diagnostic and projection part. The goal of the diagnostic part is to focus on the current state of the building and also on masonry strength tests performance. The goal of the design part is the processing of measured data, the design of an orientation layout on the 3rd floor above-ground and the proposition design of a new truss as well as an assessment of selected supporting structures. The outputs of the work are drawings of the building, reports on the performed tests and static calculation.
Description
Citation
KAŠÁKOVÁ, K. Rekonstrukce městského objektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr. h. c. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Kytýr, CSc. (člen) Ing. Lubor Kalousek, Ph.D. (člen) Ing. Jan Klodner (člen) doc. Ing. Ivana Laníková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Bílý, Ph.D. (předseda)
Date of acceptance
2023-02-01
Defence
Studentka prezentovala výsledky své diplomové práce před komisí a následně reagovala na připomínky oponenta. Dotazy komise: 1) prof. Štěpánek: Uvažovala jste sání větru na střechu. - studentka odpověděla, že neuvažovala 2) prof. Štěpánek: Jak jste stanovila plochu trnů při spřahování nové a stávající stěny? Jak by se stanovila výpočtem? - studentka odpověděla s dopomocí 3) doc. Kytýr: Jaký model jste uvažovala při modelování krovu? Jak jste uvažovala spojení jednotlivých prvků krovu? - studentka odpověděla 4) Ing. Kalousek: Jak by byla provedena sanace vlhkosti pomocí podřezání? - studentka odpověděla 5) Ing. Klodner: Jak jste pracovala s vrtačkou při zkouškách zdiva? - studentka odpověděla 6) Ing. Klodner: Neuvažovala jste u některých částí zdiva o přezdění pilířů po částech? Co vás vedlo ke zvolenému způsobu? - studentka odpověděla 7) prof. Štěpánek: Jak funguje použitý způsob předepnutí stávajících průvlaků s ocelovými profily? - studentka odpověděla 8) doc. Bílý: Jak aktivujete přizdívku pilířů? - studentka odpověděla
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO