Energeticky úsporný rodinný dům

Abstract
Předmětem bakalářské práce bylo navržení rodinného domu v pasivním standardu a vypracování dokumentace pro stavební povolení. První část práce se zaměřuje na architektonické a konstrukční řešení. Objekt je navržen jako samostatně stojící o dvou podlažích se sedlovou střechou a garáží. Garáž pro jedno stání byla navržena s extenzivní vegetační střechou. Parcela se nachází na okraji městské části Brno – Líšeň ve svažitém terénu. První podlaží je z části zapuštěno do terénu ze severovýchodní strany. Součástí prvního podlaží je obytná zóna skládající se z obývacího pokoje, kuchyně s jídelnou, úložných prostor a technické místnosti. Druhé podlaží se skládá z dvou dětských pokojů, ložnice s šatnou, společnou koupelnou a samostatnou toaletou. Z podlaží vede schodiště na severní část pozemku. Objekt je založen na základových pasech ze železobetonu. Stavba je zděná, konstrukce stěnového systému jsou navrženy z tvarovek ztraceného bednění a vápenopískových bloků. Obvodové stěny jsou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem. Stropní konstrukce je tvořena předpjatými stropními panely a konstrukce střechy je navržena z dřevěných příhradových nosníků. Druhá část bakalářské práce se věnuje vypracování energetického certifikátu a konceptu vybraných technických zařízení, mezi které patří vzduchotechnika s rekuperací, napojení na inženýrské sítě, řešení využití dešťové vody a návrh domovní čističky odpadních vod. Práce podrobněji opisuje návrh podlahového vytápění s využitím tepelného čerpadla vzduch/voda. Součástí práce je požárně bezpečnostní řešení, denní osvětlení, řešení tepelně technického a akustického posouzení použitých konstrukcí.
The aim of the bachelor’s thesis is to design a passive single-family house and develop its project for building permission. First part of the thesis is dedicated to structural and architectural designs. The building is designed as a two-storey detached house with gable roof and attached garage with flat green roof. Plot is located in a sloping terrain in Brno-Líšeň. First floor is partially under the ground and includes storage rooms, utility room and social zone consisting of living room and kitchen with dining area. The second floor is proposed as a private zone including two bedrooms, master bedroom with dressing room, shared bathroom and toilet. The building is based on strip foundations made from reinforced concrete. The structure of the first floor is from concrete blocks of permanent formwork, the second floor is masonry from sand-lime blocks. External walls are insulated with ETICS. Floor slab is made from hollow core pre-stressed concrete panels and roof structure consists of a timber truss. Second part of the thesis presents elaboration of energy certificate and concepts of following building services: ventilation with heat recovery, water and electricity supply, wastewater treatment plant and stormwater treatment. The focus of this part is a project documentation of heating system using water-air heat pump in combination with floor heating. Part of the thesis are also solutions of fire safety of the building, daylighting, thermal and acoustic properties of proposed structures.
Description
Citation
SOMOGYIOVÁ, V. Energeticky úsporný rodinný dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Petr Horák, Ph.D. (místopředseda) Ing. Helena Wierzbická, Ph.D. (člen) Ing. Jakub Vrána, Ph.D. (člen) Ing. Alena Vaščáková (člen) Ing. Lucie Horká, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jana Peráčková, Ph.D. (předseda) Ing. Jana Doležalová (člen) Ing. Roman Brzoň, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-14
Defence
Studentka nejprve představila svou bakalářskou práci formou prezentace v PowerPointu, kde popsala návrh rodinného domu spolu s koncepčním návrhem technického zařízení budovy, s prováděcím projektem vzduchotechniky a s návrhem nakládání se srážkovými a splaškovými vodami. Vyjádřila se k připomínkám oponenta a odpovídala na připomínky členů komise. Během obhajoby položili členové komise následující otázky: doc. Ing. Horák: Proč jste zvolila schodišťový prostor jako samostatnou zónu v tepelně technickém řešení? Ing. Vrána, PhD.: Vytváření průlehu ve vsakovacím zařízení v bakalářské práci. Ing. Vrána, PhD.: Řešení bezpečnostního přepadu vsakovacího zařízení proti zpětnému vzdutí. doc. Ing. Horák: Nutnost použití daného systému podlahového vytápění. Ing. Horká, PhD.: Jak byste řešila problematiku doby ohřevu vody s vaším systémem regulace trojcestným ventilem? Ing. Horká, PhD.: Čas sepnutí ohřevu teplé vody. Na každou z těchto otázek studentka odpověděla velmi dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO