Posouzení využití technologie 3D tisku v průmyslu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou 3D tisku polymerních materiálů. Cílem teoretické části je popsání historie, základních technologií a materiálů 3D tisku. Pozornost byla věnována i různým klimatickým vlivům týkajících se degradace polymerů. Experimentální část se zabývá mechanickým zkoušením zkušebních těles vytištěných ze dvou vybraných materiálů, z nichž je jeden dále volen pro zatěžování v klimatické komoře. Při výzkumu byl využit i elektronový mikroskop za účelem pozorování lomových ploch. Výsledky z mechanických zkoušek tvrdosti, houževnatosti a pevnosti v tahu byly vyhodnoceny a na jejich základě poté byla vypracována případová studie týkající se vozidla IVECO 4x4 MRV.
This bachelor's thesis deals with the issue of 3D printing of polymer materials. The aim of the theoretical part is to describe the history, basic technologies and materials of 3D printing. Attention was also paid to various climatic influences related to the degradation of polymers. The experimental part deals with the mechanical testing of test specimens printed from two selected materials, one of which is further chosen for loading in the climatic chamber. An electron microscope was also used during the research in order to observe fracture surfaces. The results from the mechanical tests of hardness, toughness and tensile strength were evaluated and based on them a case study was then developed regarding the IVECO 4x4 MRV vehicle.
Description
Citation
BLECHA, M. Posouzení využití technologie 3D tisku v průmyslu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jiří Vaněk, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Tomáš Binar, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Tomáš Kazda, Ph.D. (člen) Ing. Kristýna Jandová, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Starý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-13
Defence
Otázky oponenta k obhajobě: 1. V práci popisujete a realizujete množství mechanických zkoušek. Lze provádět ještě jiné zkoušky pro zkoumání degradace? 2. Na tákladě čeho jste stanovil dobu degradačního procesu a výkon lamp v komoře? 3. V části případová studie, pracujete a demonstrujete namáhání rukojeti. Nepřemýšlel jsem o topologické optimalizaci a vylepšení, tak některých vlastností madla? Doplňující otázky komise: – Dalo by se něco z práce využít pro elekroniku? – Do jaké hloubky asi UV záření pronikalo? – Z jakého důvodu byly použity dvě tiskárny? - může mít tiskárna vliv na kvalitu tisku? – Jaké PLA bylo použito? – Připadá použití dalších materiálů s vyšší teplotou tavení a pokovování?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO