Trvanlivost a sanace vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů

Abstract
Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) je rozšířený způsob řešení fasád stávajících i nových občanských a průmyslových staveb. Z důvodu časté aplikace tohoto systému je problematika zabývající se jeho trvanlivostí a případnou sanací velmi aktuální. Prvky ovlivňující trvanlivost ETICS jsou stále předmětem zkoumání, rovněž tak i systematický a v praxi použitelný způsob sanace. Hlavním tématem této práce je shrnutí poznatků v problematice ETICS, zejména z pohledu pastovitých omítek a lepicích a stěrkových hmot na bázi portlandského cementu. V teoretické části je prodiskutována skladba ETICS, složení jeho součástí, technické požadavky a faktory ovlivňující trvanlivost. Experimentální část je věnována sanaci ETICS a ověření využití koloidního oxidu křemičitého k modifikaci stavebních hmot, jenž jsou součástí ETICS.
External thermal insulation composite system (ETICS) is a widespread method appearance of the facades of existing and new civil and industrial buildings. With its frequent application becomes engaged his durability issues and possible rehabilitation and more topical. Influences affecting durability ETICS is still under investigation, as well as systematic and practical way to usable redevelopment. The main theme of this work is to summarize knowledge in ETICS issue, particularly from the viewpoint adhesive and leveling materials based on Portland cement and final finishes. The theoretical part is discussed ETICS composition, the composition of its components, technical requirements and factors affecting durability. The experimental part focuses on the redevelopment of ETICS and verification using colloidal silica for modification of construction materials, which are part of the ETICS.
Description
Citation
REMEŠ, H. Trvanlivost a sanace vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO