Výroba hliníkové nábojnice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na návrh výroby signální nábojnice velké ráže. Jako polotovar je zvolena kalota jenž bude vystřižena z hliníkového plechu, dle normy ČSN 42 4005. Díky dobré tvářitelnosti za studena a velké výrobní sérii je vhodné využiti technologii zpětného protlačování. Polotovar pro tuto operaci je kalibrovaný váleček, ze kterého následně vznikne tenkostěnný kalíšek. Jako další operací je tvarování dna nábojnice, při níž je zapotřebí vytvoření příruby a dutiny pro zápalku. Vzhledem že polotovar je vystřihovaný z tabule plechu, je vhodné zvolit víceřadé vystřihování, při němž je využití materiálu okolo 70%. Díky kombinované sestavě nástrojů je možné na jeden zdvih stroje provést několik operací. Tímto způsobem lze vyrábět stovky až tisíce kusů za hodinu. Průtlačník a průtlačnice jsou vyrobeny z nástrojové oceli 19 423 podle výkresové dokumentace.
The bachelor's thesis is focused on the design of a large-caliber signal cartridge. As a semi-finished product, a dome is chosen, which will be cut from aluminum sheet, according to the ČSN 42 4005 standard. Thanks to good cold formability and a large production series, it is suitable to use back-extrusion technology. The semi-finished product for this operation is a calibrated roller, from which a thin-walled cup is subsequently formed. Another operation is the shaping of the bottom of the cartridge case, in which it is necessary to create a flange and a cavity for the match. Since the semi-finished product is cut from a sheet metal sheet, it is advisable to choose multi-row cutting, in which the material utilization is about 70%. Thanks to the combined set of tools, it is possible to perform several operations per machine stroke. In this way, hundreds to thousands of pieces can be produced per hour. The extruder and extruders are made of tool steel 19 423 according to the drawing documentation.
Description
Citation
ŠINDELKA, K. Výroba hliníkové nábojnice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (předseda) prof. Ing. Milan Forejt, CSc. (místopředseda) Ing. Eva Peterková, Ph.D. (člen) Ing. Michaela Císařová, Ph.D. (člen) Ing. Jan Řiháček, Ph.D. (člen) Ing. Radek Zavadil (člen)
Date of acceptance
2021-06-15
Defence
Student představil komisi svou práci, její výstupy a závěry a zodpověděl otázky oponenta. Dále byly studentovi položeny následující dotazy: 1. Jak jste zahrnul do ekonomického zhodnocení pořízení tvářecího automatu? (částečně zodpověděl) 2. Jak je u tvářecího automatu vyvozena síla? (částečně zodpověděl) 3. Je označení drsnosti na výkrese součásti správné? (nezodpověděl)
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO