Revitalizace malého vodního toku se začleněním do územního systému ekologické stability

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato práce se zabývá hydroekologickým monitoringem a vyhodnocením vodních toků za použití metodiky HEM 2014 – Metodika monitoringu hydromorfologických ukazatelů ekologické kvality vodních toků a Metodika typově specifického hodnocení hydromorfologických ukazatelů ekologické kvality vodních toků. Metodika je pod záštitou Ministerstva životního prostředí a reaguje na Rámcovou směrnici. Součástí práce je literární rešerše zaměřená na související tématiku, zejména pak na revitalizace a územní systém ekologické stability. V praktické části se provádí samotný monitoring a vyhodnocení malého vodního toku. U části toku jsou navržena opatření pro zlepšení jeho stavu se začleněním do ÚSES
This bachelor’s thesis deals with hydro-ecological monitoring and evaluation of watercourses using the HEM 2014 methodology - Methodology of monitoring hydromorphological indicators of ecological quality of watercourses and Methodology of type-specific evaluation of hydromorphological indicators of ecological quality of watercourses. The methodology is under the auspices of the Ministry of the Environment and it responds to the Water Framework Directive. Part of the work is a literary research focused on related topics, especially the revitalization and territorial system of ecological stability. Practical part includes monitoring and evaluation of a small watercourse. For a part of a watercourse there is a designed a plan to improve its condition with integration into the ÚSES.
Description
Citation
BLATECKÁ, M. Revitalizace malého vodního toku se začleněním do územního systému ekologické stability [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
doc. Ing. Michal Kriška, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Tomáš Kučera, Ph.D. - místopředseda, Ing. Ondřej Zedník - tajemník, Ing. Stanislav Paseka, Ph.D. - člen, Ing. Eva Hyánková, Ph.D. - člen, Ing. Ivana Kameníčková, Ph.D. - člen, Ing. Tomáš Julínek, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2021-06-15
Defence
Studentka Markéta Blatecká nejprve komisi představila osnovu své diplomové práce. Podrobně popsala současný stav poznání a následně se věnovala praktické části. Studentka představila podrobnou analýzu vybraných území a jednotlivých částí toku. V praktické části objasnila podstatu a technické parametry dílčích návrhů úprav. Závěrem proběhlo vyhodnocení a porovnání stavu vodního toku před a po navržené úpravě. Dále studentka reagovala na připomínky a dotazy oponenta Ing. Tomáše Kozla, Ph.D.: Co vyjadřují jednotlivé barvy v grafu 1? V práci není přehledně uvedeno, kde jednotlivé úseky začínají. Bylo by vhodné doplnit přehlednou situaci. Nedojde odstraněním opevnění ke ztrátě vhodných míst pro život habitatu? S jakou frakcí kameniva se při opevnění toku počítá? Je počítáno s odtěžováním sedimentu z tůně č. 2? Budou tůně zaujímat celou plochu nebo budou zbytky odvodňovacího kanálu zasypány a použity jako přítoky tůní? Budou se stávající meandry upravovat? Dojde snížením kapacity koryta k ovlivnění Q1? Studentka na dotazy oponenta odpověděla bez zaváhání. Následovaly dotazy členů komise vztažené k bakalářské práci: doc. Ing. Michal Kriška, Ph.D. V čem je vhodnější současné hospodaření na plochách luk? Používá se na zde hnojení? Podniknete další kroky k realizaci Vašeho navrženého řešení? Byl návrh konzultován s dotčenými orgány státní správy? doc. Ing. Tomáš Kučera, Ph.D. Jaké ukazatele by bylo možné sledovat u chemického stavu toku? Ing. Stanislav Paseka, Ph.D. Z fotodokumentace je patrné zabarvení toku, jaká je příčina? Byly řešeny i další metodiky, dle kterých lze při hodnocení toku postupovat? Ing. Ivana Kameníčková, Ph.D. Jaké druhy dřevin by bylo možné v okolí toku doplnit? Vysvětlete Chézyho rovnici uváděnou v bakalářské práci. Ing. Tomáš Julínek, Ph.D. Proč zůstává neopevněný tok v přímé trase? Byly řešeny majetkoprávní vztahy v území? Jaká je funkce sedimentační tůně na začátku vybraného úseku? Studentka na položené dotazy odpověděla s drobným zaváháním.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO