Návrh ohýbacího nástroje pro U-ohyb plechu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce s názvem Návrh ohýbacího nástroje pro U-ohyb plechu, zpracovaná v rámci bakalářského studia oboru B-STG, předkládá návrh technologie výroby lišty do tvaru U. Zadaná součást je vyrobena z konstrukční oceli S235 JR o tloušťce 2 mm. Navržený ohýbací nástroj bude sloužit k výrobě lišty z ocelového pozinkovaného plechu pro montáž regálů pro spotřebitelský průmysl. Součástí návrhu ohýbacího nástroje pro U-ohyb jsou technologické výpočty, výkresová dokumentace a technicko-ekonomické zhodnocení.
The Bachelor thesis entitled The proposal of bending tool for U-sheet-bending, worked out under the bachelor studies of B-STG branch, presents a proposal of technology of production of a batten in U-form. The assigned part is made from construct steel S235 JR of 2 mm thickness. The proposed bending tool is designed to be used for production of a batten from galvanized steel sheet for assembly of shelves in consumer industry. This proposal of bending tool for U-bending includes technological calculations, drawing documents and technical-economic evaluation.
Description
Citation
KYSELÁ, L. Návrh ohýbacího nástroje pro U-ohyb plechu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc. (předseda) doc. Ing. Jindřich Špaček, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Milan Dvořák, CSc. (člen) Ing. Marek Štroner, Ph.D. (člen) Ing. Eva Peterková, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Šlais, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-25
Defence
Studentka prezentovala komisi svou práci, její výstupy a závěry a zodpověděla dotazy oponenta. Dále byly studentce položeny následující otázky: 1. Charakterizujte použitý lis, z jakého důvodu byl zvolen? 2. Blíže vysvětlete k čemu vyráběná součást slouží? 3. Dle jakého vztahu jste určila využití materiálu a cenu přípravku? 4. Vysvětlete v práci užitý nástřihový plán. 5. Jaké jsou maximální rozměry navrhovaného nástroje?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO