Software pro tvorbu konfiguračních souborů robotů ABB

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se v teoretické části zabývá programovatelnými logickými automaty, základy nejznámějších průmyslových sběrnic a konfiguračních souborů a dává přehled o principech objektově orientovaného programování. V praktické části se pak tato práce zabývá problematikou návrhu programu pro ulehčení generování konfiguračního souboru pro průmyslové roboty ABB, a to hlavně z hlediska zjednodušení tvoření a vkládání signálů pro komunikaci mezi jednotlivými roboty a PLC. Celý program je napsán v programovacím jazyce C Sharp za užití objektově orientovaného přístupu ve vývojovém prostředí Visual Studio
This bachelor's thesis is divided to two parts. The theoretical part acquaints the reader with programmable logic controllers, the basics of the most well-known industrial buses and configuration files and gains an overview of the principles of object-oriented programming. In the practical part, this work deals with the design of a program to facilitate the generation of a configuration file for ABB industrial robots, mainly in terms of simplifying the generation and insertion of signals for communication between individual robots and PLCs. The whole program is written in the C Sharp programming language using an object-oriented approach in the Visual Studio development environment.
Description
Citation
BADAL, F. Software pro tvorbu konfiguračních souborů robotů ABB [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mechatronika
Comittee
doc. Dr. Ing. Kazimierz Peszyński (předseda) doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D. (člen) Ing. Petr Lošák, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Majer, Ph.D. (člen) Ing. Petr Procházka, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Šebek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-22
Defence
Student ve vymezeném čase prezentoval svoji bakalářskou práci, dále byly přečteny posudky a zodpovězeny dotazy oponenta. Poté byly členy komise položeny následující otázky související s bakalářskou prací: Můžete blíže okomentovat možnost využití sběrnice CAN v průmyslových aplikacích? Můžete blíže okomentovat vaše chápání pojmu signál v kontextu konfiguračních souborů? Vyžívá použitá sběrnice spojité signály? Po zodpovězení všech dotazů byla obhajoba celkově hodnocena jako uspokojivá / D.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO