Mechanická analýza historických soustav

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá historickými strojními soustavami z období starověku a středověku. Vymezeny jsou základní pojmy, veličiny a jevy související s činností strojů. Detailněji jsou zde popsány technicky významné vynálezy. V praktické části jsou zkoumány dvě zvolené sestavy, je proveden návrh jejich rozměrů a vlastností. Dále jsou na zvolených soustavách provedeny výpočty z mechanické analýzy. Numerická řešení jsou realizována pomocí skript v Matlabu.
This work thesis deals with historical machine systems from the period of antiquity and the Middle Ages. The basic concepts, quantities and phenomena related to the operation of machines are defined. Technically important inventions are described in more detail herein. In the practical part, two selected assemblies are examined, their dimensions and properties are designed. Furthermore, calculations from mechanical analysis are performed on selected systems. Numerical solutions are implemented using scripts in Matlab.
Description
Citation
BILÍK, P. Mechanická analýza historických soustav [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mechatronika
Comittee
prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc. (předseda) doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Krejčí, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Krejsa, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-09-10
Defence
Student ve vymezeném čase prezentoval svoji závěrečnou práci. Poté byly předneseny posudky a zodpovězeny dotazy oponenta. Následně byly pokládány další otázky vztahující se k bakalářské práci: Jaké prostředí bylo využito pro výpočet chování soustavy v reálném čase? Jaká byla relace mezi délkou prutu a jeho průhybem? Po zodpovězení všech dotazů bylo vystoupení hodnoceno jako velmi dobré.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO