Uplatnění neuromarketingu při vyhodnocování chování spotřebitelů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cílem této bakalářské práce je zanalyzovat pomocí metody měření reakčních časů postoje spotřebitelů ke značkám, a to pomocí implicitního asociačního testu, který je neuromarketingovým nástrojem. V teoretické části jsou rozvedeny jednotlivé metody a techniky používané v neuromarketingu, rovněž jeho etická problematika a pojednává se zde i o značce. Analytická část je zaměřena na analýzu získaných dat respondentů. V návrhové části se pojednává o možné změně postojů spotřebitelů ke značkám.
The goal of this bachelor thesis is to analyze attitudes of costumers towards brands with method of measuring reaction times, respectively with the implicit association test, which is a tool of the neuromarketing. Individual methods and technics used in neuromarketing are divided in the theoretical part, along with its ethical issue and there is also a peek at brand. The analysis part is focused on the analysis of obtained data from respondents. In the recommendation part we focus on possible change of customers’ attitudes towards brands.
Description
Citation
DOLEŽEL, L. Uplatnění neuromarketingu při vyhodnocování chování spotřebitelů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (místopředseda) prof. Ing. et Ing. Fabian Khateb, Ph.D. et Ph.D. (člen) Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-19
Defence
Otázky oponenta práce - zodpovězeno doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA Otázka: Objasněte, zda použití implicitního asociačního testu v práci, skutečně podává (podporuje) věrohodnější výstupy preferencí zákazníků? - zodpovězeno prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA Otázky: Jaká je míra škody (dopadu) zákaznického vnímání produktu analyzované společnosti SAMSUNG vycházející z výzkumu ? Objasněte data v grafu "celosvětový tržní podíl smart phonů" uváděných na str.35. - zodpovězeno doc. Ing. et Ing. Fabian Khateb, Ph.D. Otázky: Jak moc je neuromarketing spolehliví (přínosný, využitelný) pro praxi? Objasněte techniku procesu výzkumu v neuromarketingu. Jaké jsou finanční náklady pro zavedení neuromarketingu do firmy? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO