Metodika vývoje a validace softwaru pro bezpečnostní části řídících systémů v divadelní technice

Abstract
Předložená práce nejdříve popisuje, co je to divadlo a jaké typy mechanismů se v divadle nacházejí. Následně je problematika jevištních strojně technických mechanismů uvedena do kontextu české, potažmo evropské legislativy s důrazem na použití technických norem, které jsou nutné splnit, aby bylo tohoto cíle dosaženo. V další části je proveden rozbor řídicích systémů, které se používají v jevištní technice s důrazem na funkčnost těchto systémů, neboť ta následně určuje počet a rozsah možných nebezpečí a nebezpečných událostí. Tato nebezpečí jsou poté podrobně vyjmenována a specifikována, čímž je kladen důraz na jejich existenci, závažnost a nutnost řešení. Je také nastíněno řešení, že tyto nebezpečí a nebezpečné události jsou v mnoha případech řešitelné použitím programovatelných systémů souvisejících s bezpečností, potažmo bezpečnostních funkcí realizovaných těmito funkcemi. Jednotlivé kroky jsou popsány do V-modelu s patřičnými dokumenty každého z kroků V-modelu. Výsledkem této práce bude navržený model metody vývoje a validace softwaru pro programovatelné a řídicí systémy v divadelní technologii.
This thesis describes what the theatre is and what types of machinery can be found there. Then the issue of stage technical machinery is presented into the czech context, respectively into the Europian legislation with the emphasis on the technical norms usage, which are necessary to fulfil in order to reach this aim. In the next part of the thesis is made the analysis of control systems, which are used in the stage technics with the emphasis on the functionality of these control systems, since this functionality determines number and range of possible danger and dangerous events, later on. These dangerous situations are named and specified in detail, thereby their existence, importance and necessity of solution is being emphasized. There is also a possible solution outlined that these dangerous events can be solved in many cases by using of these programmable systems relating to the safety, thereby safety functions realized by these functions. Then the single steps are described into V-model with appropriate documents of these V-model steps. Outcome of this thesis will be suggested model of method and its development and software validation for programmable and control systems in theatre technology.
Description
Citation
DRLÍK, M. Metodika vývoje a validace softwaru pro bezpečnostní části řídících systémů v divadelní technice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukční a procesní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Zdeněk Kolíbal, CSc. (předseda) Dr. Ing. Rostislav Suchánek (člen) prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.,dr. h. c. (člen) doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr. (člen) prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. (člen) prof. Ing. Hana Pačaiová, Ph.D. (člen) prof. Ing. Ĺubomír Šooš, Ph.D. (člen) prof. Dr. Ing. Jiří Marek, Ph.D., DBA (člen)
Date of acceptance
2019-11-13
Defence
DDP Ing. M. Drlíka byla komisí shledána jako vysoce aktuální v dosud málo probádané problematice bezpečnosti divadelních zařízení. Doktorand se v daném oboru perfektně orientuje a jeho práce obohatila vědní disciplínu a aplikovaný výzkum zejména v systému člověk-stroj-prostředí ve specifických podmínkách divadelních technologií a z nich vyplývajících rizik a požadavku na jejich bezpečnost a dále definování podmínek pro návrh a následné ověření bezpečnostního SW, zohledňujícího mechatronický charakter analyzovaného systému.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO