Rekonstrukce inženýrské konstrukce

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá rekonstrukcí objektu Chropyňských strojíren. Diplomová práce řeší dvě varianty statického řešení odstranění dvou nosných sloupů a nahrazení je jedním. Poslední části této práce je statická analýza naměřených geodetických dat ze starého návrhu podobného řešení této rekonstrukce. První dopodrobna řešená varianta je dodatečné předpětí a částečné zesílení vazníku obetonováním, řešení obsahuje návrh výztuže nového sloupu, návrh zesílení základové patky dodatečným předpětím a ověření požární odolnosti sloupu a vazníku. Druhá varianta statického řešení je zesílení dodatečným vyztužením a obetonováním vazníku. Ve statické analýze naměřených geodetických svislých posunů byl vytvořen model a postupným upravováním parametrů původního materiálu a parametrů podloží bylo cíleno na co největší totožnost výsledků z měření a výsledků z výpočetního programu.
This thesis deals with the reconstruction of the Chropyně Engineering Works. The thesis deals with two variants of the structural solution of removing two supporting columns and replacing them with one. The last part of this thesis is a static analysis of measured geodetic data from an old design of a similar solution for this reconstruction. The first option addressed in detail is the additional prestressing and partial strengthening of the truss by concrete, the solution includes the design of the reinforcement of the new column, the design of the strengthening of the footing by additional prestressing and the verification of the fire resistance of the column and the truss. The second variant of the structural solution is the reinforcement of the truss by additional bracing and concreting. In the static analysis of the measured geodetic vertical displacements, a model was created and by successively adjusting the original material and subgrade parameters, the aim was to make the results from the measurements and the results from the calculation program as identical as possible.
Description
Citation
RULÍŠEK, J. Rekonstrukce inženýrské konstrukce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2024.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Petr Bílý, Ph.D. (předseda) prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr. h. c. (místopředseda) doc. Ing. Ivana Laníková, Ph.D. (člen) Ing. Jan Klodner (člen) doc. Ing. Jiří Kytýr, CSc. (člen) Ing. Jan Müller, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2024-01-31
Defence
Student prezentoval svou práci a poté zodpověděl na otázky oponenta. Komise poté kladla následující otázky. Ing. Müller položil otázku ohledně způsobu provedení zesílení základové patky a možnost použití mikropilot. Student zodpověděl. Ing. Klodner položil otázku ohledně nutnosti zesílení krajních základových patek. Student zodpověděl. Prof. Štěpánek položil otázku ohledně přenosu zatížení z původních sloupů do nově vybetonovaného sloupu. Student zodpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO