Návrh vysokootáčkového synchronního stroje s permanentními magnety

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou synchronních strojů s permanentními magnety. V práci je uveden princip funkce a řešení stroje. Dále je rozebráno vinutí statoru, možnosti umístění magnetů na rotor a seznámení se s používanými typy permanentních magnetů. V části řešení problému práce je proveden návrh synchronního stroje s permanentními magnety o výkonu 1,5 MW a jmenovitými otáčkami 15000 ot./min. Stroj je řešen s rotorem uvnitř a magnety umístěnými na povrchu. Řešení se zabývá návrhem rozměrů statoru včetně drážky, návrhem vinutí a návrhem permanentních magnetů. Celý analytický návrh byl porovnán s výsledky analýzy z programu RMxprt. Pro stroj byl vypočítán, metodou konečných prvků, průběh magnetického pole pomocí programu Ansys Maxwell. Pro stroj byly vypočteny kritické otáčky, při kterých a v blízkosti nich nemůže pracovat.
Bachelor's thesis is focused on problematic of synchronous machines with permanent magnets. In this thesis is described the principle of function and design solution of the machine. Furthermore it deals with stator winding, possibility of placing magnets on the rotor and used types of permanent magnets. In the part of solution of the assignment of work is made design of synchronous machine with permanent magnets with output 1,5 MW and rated speed 15000 rpm. The machine is designed with inner rotor and magnets placed on surface. The solution includes design of dimensions of stator including design of slot, design of winding and design of permanent magnet. The whole analytical design was finally compared with the results of the analysis in the RMxprt program. For machine was calculated 2D magnetic field by finite element method in Ansys Maxwell. Finally was calculated critical speed.
Description
Citation
PŘIBYL, D. Návrh vysokootáčkového synchronního stroje s permanentními magnety [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D. (předseda) Ing. Petr Procházka, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Valenta, Ph.D. (člen) Ing. Jan Bárta, Ph.D. (člen) Ing. Jan Martiš, Ph.D. (člen) Ing. Ivo Pazdera, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-06-24
Defence
Student obhajoval bakalářskou práci na téma Návrh vysokootáčkového synchronního stroje s permanentními magnety. Stroj má pracovat jako motor i jako generátor. Stroj je navržen analyticky a výpočty jsou následně ověřeny v prostředí RMxprt a rozložení magnetického pole v prostředí ANSYS. Výsledky jsou shrnuty a porovnány v tabulkách. Práce obsahuje také mechanické výpočty. Na některé otázky oponenta student neodpověděl. Na doplňující dotazy v následné diskusi odpověděl částečně, na některé vůbec.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO